DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 138 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24252
Title: Обґрунтування поняття "тьютор" у освітньо-дослідницькому просторі
Authors: Степаненко, О. О.
Keywords: тьюторство
тьютор
ментор
наставник
тьюторська система
тьюторская система
tutoring
tutor
mentor
facilitator
tutorial system
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Степаненко, О. О. Обґрунтування поняття "тьютор" у освітньо-дослідницькому просторі / О. О. Степаненко // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. CXХХVІІІ (138). - C. 198-204.
Abstract: У статті здійснено аналіз наукових праць присвячених становленню та розвитку тьюторської системи освіти у Великобританії. Розкрито сутність поняття тьютор та охарактеризовано його різновиди. Розглянуто поняття тьюторства як незалежного навчання, що здійснюється під керівництвом і за допомогою тьюторіалів і занять у маленьких групах, що спрямовані на потреби кожного студента і розвиток його / її здібностей критично мислити, ідентифікувати і оцінювати відповідні джерела. Описані поняття "ментор", "фасилітатор" як різновиди індивідуального супроводу у вищій школі Великобританії. Висвітлені основні напрями роботи тьютора відповідно до його ролі, як організатора, консультанта, наставника. Проаналізовано академічне та студентське тьюторство як окремі види діяльності у британській вищій школі.
В статье осуществлен анализ научных трудов посвященных становлению и развитию тьюторской системы образования в Великобритании. Раскрыта сущность понятия тьютор и охарактеризованы его разновидности. Рассмотрены понятия тьюторства как независимого обучения, осуществляется под руководством и с помощью тьюториалов и занятий в маленьких группах, направленных на потребности каждого студента и развитие его / её способностей критически мыслить, идентифицировать и оценивать соответствующие источники. Описанные понятия "ментор", "фасилитатор" как разновидности индивидуального сопровождения в высшей школе Великобритании. Освещены основные направления работы тьютора в соответствии с его ролью, как организатора, консультанта, наставника. Проанализированы академическое и студенческое тьюторство как отдельные виды деятельности в британской высшей школе.
The article contains information about analysis of scientific works, devoted to formation and development tutorial system of education in Great Britain. It is solved the contest of the term ’tutor’ and shown its varieties. It is reviewed the concept of tutoring asanin dependent education is carried out under the guidance and with the help of tutors and classes in small groups directed at the needs of each student and the development of his ability to think critically, identify and evaluate relevant sources. The concepts of "mentor", "facilitator" as variety of Individual Accomplishments at UK Higher School are described. The main directions of the work of the tutor in a ccordance with his role as organizer, consultant, mentor are highlighted. It is analyzed the academic and student tutoring as separate activities in the British high school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24252
Appears in Collections:Випуск 138

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanenko.pdf383.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.