DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24033
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГріньова, Ольга Михайлівна-
dc.date.accessioned2019-04-05T12:09:51Z-
dc.date.available2019-04-05T12:09:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationГріньова, Ольга Михайлівна. Психологія проектування життєвого шляху особистістю юнацького віку : автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Гріньова Ольга Михайлівна ; [наук. кер. Булах Ірина Сергіївна] ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2018. - 44 с.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24033-
dc.description.abstractУ дисертації презентовано результати теоретико-експериментального дослідження проектування життєвого шляху особистістю в юності. Проаналізовано основні наукові позиції сучасних вчених щодо вивчення специфіки життєпроектування в юнацькому віці. Теоретично визначено зміст досліджуваного утворення, його структурні компоненти (смисложиттєві орієнтації, лінії життєвого проекту, метапроектування), механізми (екзистенційну рефлексію, прийняття життєвого рішення, авторський життєвий вибір, суб’єктну самодетермінацію процесу життєдіяльності), розроблено концептуальну модель проектування юнаками життєвого шляху. Обгрунтовано критерії (активізація автономних альтруїстичних смисложиттєвих орієнтацій; автономне самовизначення способів реалізації власних ціннісних орієнтацій; визначеність, інтегрованість та пролонгованість у часі життєвих цілей, планів і перспектив; трансценденція свого життєвого проекту й проектів інших людей; життєтворче реконструювання власного життєвого шляху юнаків), показники й рівні (високий, середній, низький) розвитку життєпроектування в пізній юності. Емпірично досліджено психологічні особливості й динаміку становлення смисложиттєвих орієнтацій, ліній (інтимно-особистісної, професійної, етнічної, духовної) життєвого проекту, метапроектування, а також механізмів досліджуваного утворення. Встановлено ряд закономірностей розвитку проектування особистістю життєвого шляху в юності. Презентовано зміст, основні етапи, методи й технології розробленої системи психологічних засобів з оптимізації проектування юнаками життєвого шляху. Експериментально підтверджено ефективність розробленої системи та доцільність її подальшого впровадження у практику роботи практичних психологів, викладачів ВНЗ та інших фахівців з оптимізації життєпроектування сучасної молоді.ua
dc.description.abstractВ диссертации представлено содержание и основные результаты теоретико-експериментального исследования проектирования жизненного пути личностью в юности. Проанализированы основные научные подходы к изучению жизненного пути человека в гуманитарных науках, основные концепции исследования проектирования личностью жизненного пути в психологии. Исследован возрастной генезис проектирования человеком жизненного пути на этапах взросления (этапы первичного конструирования индивидом своей деятельности, первичной дифференциации личностью жизненного мира, личностно-социальной детерминации базиса жизненного проекта, личностно-смысловой дифференциации жизненного проекта, субъектно-экзистенциального и экзистенциально-субъектного проектирования жизненного пути). Освещены основные научные позиции современных ученых относительно особенностей проектирования жизненного пути личностью в юношеском возрасте. Теоретически обоснованы содержание и структура исследуемого образования на принципах екзистенциально-субъектного подхода, определены основные научные положения этого подхода, структурные компоненты (смысложизненные ориентации, интимно-личностная, профессиональная, этническая и духовная линии жизненного проекта, метапроектирование), механизмы (экзистенциальная рефлексия, принятие жизненного решения, авторский жизненный выбор, субъектная самодетерминация процесса жизнедеятельности), разработана концептуальная модель проектирования юношами жизненного пути. Подобран комплекс психодиагностических методик для эмпирического изучения исследуемого феномена. Обоснованы критерии, показатели и уровни его развития в юношеском возрасте. Эмпирически исследованы психологические особенности и динамика становления смысложизненных ориентаций, линий жизненного проекта, метапроектирования личности поздней юности. Установлен ряд закономерностей развития проектирования личностью жизненного пути в юности. Презентованы теоретические принципы разработки и внедрения, содержание, основные этапы, методы и технологии разработанной системы психологических мероприятий по оптимизации проектирования юношами жизненного пути. Экспериментально подтверждена эффективность разработанной системы и целесообразность ее дальнейшего внедрения в практику работы практических психологов, преподавателей высших учебных заведений и других специалистов по оптимизации жизнепроектирования современной молодежи.ua
dc.description.abstractIn dissertation results of theoretical and experimental research of planning of course of life by personality in youth are presented. Main points of view of modern scientists about special features of personality’s life way design in youth are discussed. Substence of this phenomenon, its structural components (sense- of-life orientations, lines of life-way design, metadesign), devices (existential refl ection, arrival of life decision, author’s life choise, subject self-determination of life-sustaining activity process) are theoretically defi ned, conceptual model of youngster’s life way design is developed. The complex of psychological diag- nostic for the empiric study of the personality’s life way design is constructed. Criteria (an activation of autonomus altruistic sense-of-life and value orienta- tions; autonomic self-determination of his own value orientation’s realization directions; clearness, integration and continuance live goals, plans, prospects in time; expansion of his own and other people life way design; creative life re- modelling of youngster’s life way design), indexes and levels (high, medium and low) of life way design development in late youth are analyzed. Psychological features and dynamics of becoming of sense-of-life orientations, lines (privacy and personal, professional, ethnic, spiritual) of life way design and metadesign, devices of personality youth age are investigated. The row of regularities of per- sonality’s life way design are considered. Theoretical bases of development and introduction, maintenance, basic stages, methods and technologies of elaborated system of psychological measures for optimization of this phenomenon are rep- resented. Effi ciency of this system and it’s expediency for further introduction in practice of work of practical psychologists, teachers of high educational institu- tions and other specialists in work from optimization of life-design of modern youngsters is experimentally confi rmed.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectпроектування життєвого шляхуua
dc.subjectособистістьua
dc.subjectособистісний розвитокua
dc.subjectюнацький вікua
dc.subjectсмисложиттєві орієнтаціїua
dc.subjectціннісні орієнтаціїua
dc.subjectлінії життєвого проектуua
dc.subjectметапроектуванняua
dc.subjectавторство життєвого шляхуua
dc.subjectпроектирование жизненного путиua
dc.subjectличностьua
dc.subjectличностное развитиеua
dc.subjectюношеский возрастua
dc.subjectсмысложизненные ориентацииua
dc.subjectценностные ориентацииua
dc.subjectлинии жизненного проектаua
dc.subjectметапроектированиеua
dc.subjectавторство жизненного путиua
dc.subjectlife-way designua
dc.subjectpersonalityua
dc.subjectpersonality developmentua
dc.subjectyouth ageua
dc.subjectsense-of-life orientationsua
dc.subjectvalued orientationsua
dc.subjectlines of life-way designua
dc.subjectmetade-signua
dc.subjectauthorship of life wayua
dc.subject.classification371.015.3:159.922.73-053.6ua
dc.titleПсихологія проектування життєвого шляху особистістю юнацького вікуua
dc.typeOtherua
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grinova.pdf573.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.