DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 64 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПодпльота, С. В.-
dc.date.accessioned2019-04-04T13:41:03Z-
dc.date.available2019-04-04T13:41:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПодпльота, С. В. Тьютор як суб’єкт морального виховання студентської молоді / С. В. Подпльота // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 170-175.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24017-
dc.description.abstractУ статті розкрито значення проблеми морального виховання для сучасного суспільства. Вирішити завдання формування системи моральних цінностей студентської молоді пропонується шляхом використання тьюторської виховної системи. Тьюторська виховна система – це комплекс форм, засобів, методів і принципів, що стимулюють моральний розвиток студента – майбутнього спеціаліста. Суб’єктність як сформованість життєвої позиції тьютора та складова частина цілі виховання передбачає наявність у тьютора моральних ідеалів і цінностей та проявляється як мотивований та усвідомлений вплив тьютора на сферу ідеалів і цінностей окремого студента або групи. Акцентується увага на тому, що суб’єкт-суб’єктна взаємодія тьютора і тьюторанта вимагає високого рівня загальної культури тьютора, безперервної освіти, активності у розвитку професійних умінь. Лише коли тьютор сам є зразковим носієм моральних законів, духовно-моральна сфера буде сприйнята підопічними як гідна.ua
dc.description.abstractВ статье раскрыто значение проблемы нравственного воспитания для современного общества. Решить задачу формирования системы нравственных ценностей студенческой молодежи предлагается путем использования тьюторской воспитательной системы. Тьюторская воспитательная система – это комплекс форм, средств, методов и принципов, стимулирующих нравственное развитие студента – будущего специалиста. Субъектность как сформированность жизненной позиции тьютора и составная часть цели воспитания предполагает наличие у тьютора нравственных идеалов и ценностей и проявляется как мотивированное и осознанное влияние тьютора на сферу идеалов и ценностей отдельного студента или группы. Акцентируется внимание на том, что субъект-субъектное взаимодействие тьютора и тьюторанта требует высокого уровня общей культуры тьютора, непрерывного образования, активности в развитии профессиональных умений. Только когда тьютор сам является образцовым носителем нравственных законов, духовно-нравственная сфера будет воспринята подопечными как достойная.ua
dc.description.abstractThe article highlights the importance of moral education in modern society. Solving the problem of forming a system of moral values in students is offered through the implementation of a tutorial system of education. A tutorial system of education is a complex of forms, means, methods and principles that stimulate the students moral development as future specialists. Subjectivity as the formation of the tutor’s life position and the integral part of education involves the presence of moral ideals and values in tutor and manifests itself as a motivated and conscious tutor’s influence on the sphere of ideals and values of a particular student or group. The emphasis is on the fact that the subject-to-subject relation between tutor and student requires a high level of tutor’s culture, lifelong learning and development of professional skills. Only when the tutor is the sample of moral laws, the spiritual and moral sphere will be perceived by students as noteworthy.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectморальне вихованняua
dc.subjectтьюторua
dc.subjectіндивідуалізаціяua
dc.subjectсуб’єкт-суб’єктні відносиниua
dc.subjectморальні цінностіua
dc.subjectнравственное воспитаниеua
dc.subjectиндивидуализацияua
dc.subjectсубъект-субъектные отношенияua
dc.subjectнравственные ценностиua
dc.subjectmoral educationua
dc.subjecttutorua
dc.subjectindividualizationua
dc.subjectsubject-to-subject relationua
dc.subjectmoral valuesua
dc.subject.classification378.015.31:17.022.1]:005.963.2-051ua
dc.titleТьютор як суб’єкт морального виховання студентської молодіua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 64

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podpliota_S._V..pdf217.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.