DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23907
Title: В. Сухомлинський про трудове виховання: сучасний контекст осмислення
Authors: Марусинець, М. М.
Keywords: педагогічна спадщина Василя Сухомлинського
праця
трудова діяльність
школа
сім’я
навчально-виховне середовище
pedagogical heritage of Vasily Sukhomlinsky
work
labor activity
school
family
educational environment
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Марусинець, М. М. В. Сухомлинський про трудове виховання : сучасний контекст осмислення / М. М. Марусинець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 117-121.
Abstract: У статті порушено питання про продуктивні ідеї Василя Сухомлинського щодо виховання дітей та молоді на засадах трудового виховання, які визріли у процесі органічного взаємозв’язку теоретичних і практичних напрацювань у середовищі Павлиської середньої школи з опертям на досвід його попередників. Обґрунтовано створену педагогом авторську педагогічну систему щодо виховання у дітей, починаючи з початкової школи ставлення до праці як особистісної і суспільно значущої потреби, від якої залежить формування повноцінної особистості та громадянина. Вказано на роль сім’ї, школи і педагогів у формуванні ставлення до праці як діяльності і її результатів. Дітям, які живуть у глобалізованому інформаційно-технічному світі, мало дати лише знання. Їх треба навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.
The article raises the question of Vasily Sukhomlinsky’s productive ideas about the upbringing of children and youth on the basis of labor education, which arose in the process of the organic interconnection of theoretical and practical developments in Pavlish secondary school environment, based on the experience of his predecessors. The author’s pedagogical system for the upbringing of children, starting from the primary school, is justified by the author’s attitude to work as a personal and socially significant need on which the formation of a full-fledged individual and citizen depends. It points to the role of the family, school and teachers in shaping the attitude of the children towards work as a serious activity and its results. It is not enough to children which live in the globalized informatively-technical world to give knowledge only. They are necessary to be taught to use them. Knowledge and abilities, взаємопов'язані with the valued options of student, the vital to the competence form him, necessary for successful self-realization in life, studies and labour.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23907
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marusinets M. M..pdf203.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.