DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23875
Title: Вікові особливості формування ціннісного ставлення дошкільників до власної тілесності
Authors: Чаговець, А. І.
Keywords: дошкільний вік
"тілесне Я"
"концепція тіла"
Я-концепція
образ "Я"
образ тіла
вікові особливості розвитку дошкільників
старший дошкільний вік
заклади дошкільної освіти
дошкольный возраст
"телесное Я"
"концепция тела"
Я-концепция
образ "Я"
образ тела
возрастные особенности развития дошкольников
старший дошкольный возраст
учреждения дошкольного образования
preschool age
"physical self"
"body concept"
I-concept
the image of "I"
the image of the body
age features of the development of preschoolers
senior preschool age
institutions of preschool education
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чаговець, А. І. Вікові особливості формування ціннісного ставлення дошкільників до власної тілесності / А. І. Чаговець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 314-318.
Abstract: У статті викладено та проаналізовано теоретичні основи вікових особливостей формування ціннісного ставлення дошкільнят до власної тілесності. Наведено різні думки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які займалися проблемою образу "Я", досліджували проблеми ціннісних орієнтирів, розвитку та виховання особистості дітей дошкільного віку, їх вікових особливостей. Доведено, що дошкільний вік є періодом швидкого формування всіх властивих людині психофізіологічних процесів, тілесноціннісних орієнтацій. Вказано, що у дошкільному віці закладаються основи світо- і саморозуміння, саме тому генезис цілісного "образу-Я" неможливий без становлення тілеснорухового "Я" (фізичного і психічного "Я"), що часто не враховується у процесі фізичного виховання. На думку автора, саме старший дошкільний період є головним в усвідомленні дитиною себе, мотивів і потреб у світі людських відносин. Тому важливо на даному етапі розвитку особистості закласти основи для формування диференційованої адекватної самооцінки, позитивної "Я-концепції". Шляхом психологічного аналізу виділено в образі "Я" три складові частини: когнітивно-оцінну (пізнавальну), емоційно-чуттєву, мотиваційно-вольову. Обґрунтовано, що саме проблема "Я" – в широкому її розумінні – повинна бути першочерговою у дослідженні особистісних змін, оскільки уявлення про себе, образ "Я" є підсумковою характеристикою роботи особистості над пізнанням самої себе, ставленням до себе і свого місця в житті на кожному етапі розвитку особистості. І саме в образі "Я" виявляються результати діяльності, активності особистості. Таким чином, незнання можливостей тіла призводять до звуження спектра тілесних рухів, які природа дала людині і, врешті-решт, до блокування емоційного, сенситивного проявів, що негативно впливає на стан здоров’я. Зроблений висновок, що врахування вікових особливостей формування ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до власної тілесності дає змогу педагогам закладів дошкільної освіти ефективно впроваджувати в освітній процес поєднання функціонального, ціннісного і діяльнісного аспектів розвитку дошкільників, що складає зміст фізичної культури, поглиблює розуміння її інтеграційної, людино-утворювальної, духовно-фізичної сутності.
В статье изложены и проанализированы теоретические основы возрастных особенностей формирования ценностного отношения дошкольников к собственной телесности. Приведены различные мнения как отечественных, так и зарубежных ученых, которые занимались проблемой образа "Я", исследовали проблемы ценностных ориентиров, развития и воспитания детей дошкольного возраста, их возрастных особенностей. Доказано, что дошкольный возраст является периодом быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов, телесно-ценностных ориентаций. Указано, что в дошкольном возрасте закладываются основы миро- и самопонимания, именно поэтому генезис целостного "образа-Я" невозможен без становления телесно-двигательного "Я" (физического и психи-ческого "Я"), что часто не учитывается в процессе дошкольного физического воспитания. По мнению автора, именно старший дошкольный период является главным в осознании ребенком себя, мотивов и потребностей в мире человеческих отношений. Поэтому важно на данном этапе развития личности заложить основы для формирования дифференцированной адекватной самооценки, позитивной "Я-концепции". Путем психологического анализа выделено в образе "Я" три компонента: когнитивно-оценочный (познавательный), эмоционально-чувственный, мотивационно-волевой. Обосновано, что именно проблема "Я" – в широком ее понимании – должна быть первоочередной при исследовании личностных изменений, так как представление о себе, образ "Я" является итоговой характеристикой работы личности над познанием самой себя, отношением к себе и своему месту в жизни на каждом этапе развития личности. И именно в образе "Я" оказываются результаты деятельности, активности личности. Таким образом, незнание возможностей тела приводят к сужению спектра телесных движений, которые природа дала человеческому телу, и, в конце концов, к блокированию эмоционального, сенситивного проявления, что негативно влияет на состояние здоровья. Сделан вывод, что учет возрастных особенностей формирования ценностного отношения детей старшего дошкольного возраста к собственной телесности дает возможность педагогам учреждений дошкольного образования эффективно внедрять в образовательный процесс сочетание функционального, ценностного и деятельностного аспектов развития дошкольников, что составляет содержание физической культуры, углубляет понимание ее интеграционной, человеко-образовательной, духовно-физической сущности.
The article describes and analyzes the theoretical basis of age-value attitude formation preschoolers to their own physicality. Different thoughts are presented by both domestic and foreign scientists who were engaged in the problem of the image of "I", investigated problems of value orientations, development and upbringing of children of preschool age, their age characteristics. Proved that preschool age is a period of rapid formation of all peculiar to man psychophysiological processes, physical-value orientations. The idea that preschool age is the foundation of the world and understanding itself, that is why the genesis of a holistic "image-I" is impossible without the formation of the physical-motor "I" (physical and mental "I"), which is often not taken into account in the process preschool physical education. According to the author, is the senior preschool period is mainly in recognizing child itself, motivations and needs in the world of human relations. It is therefore important at this stage of personality development to lay the foundations for the formation of a differentiated adequate self-esteem, a positive "I-concept". Through psychological analysis, in the form of "I", three components are distinguished: cognitive-evaluative (cognitive), emotional-sensory, motivational-volitional. It is substantiated that the problem "I" – in its broad sense – should be a priority in the study of personal changes, since the idea of – oneself, the image of "I" is the final characteristic of the work of the individual over the knowledge of himself, the attitude towards himself and his place in life at each stage of personality development. And, at the same time, it is in the image of "I" that the results of activity, activity of the individual are revealed. Thus, ignorance of the possibilities of the body leads to the narrowing of the spectrum of bodily movements that nature has given the human body, and, in the end, to blocking the emotional, sensory manifestations that negatively affect the health. It is concluded that considering the age-old peculiarities of the formation of the value attitude of the children of the senior preschool age to their own physicality enables teachers of pre-school establishments to effectively implement in the educational process the combination of functional, value and activity aspects of the development of preschool children, which is the content of physical culture, deepens the understanding of its integration, man –formational, spiritual-physical essence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23875
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chahovets.pdf333.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.