DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23846
Title: Розвиток ресурсів сім'ї дитини з особливими потребами як складова частина соціально-педагогічної діяльності в закладах ранньої соціальної реабілітації
Authors: Сташук, О. О.
Keywords: дитина з особливими потребами
координація
міждисциплінарна команда
реабілітаційні заходи
ресурс сім’ї
сімейні взаємовідносини
соціальна інтеграція
соціальний розвиток
ребенок с особыми потребностями
координация
междисциплинарная команда
реабилитационные мероприятия
ресурс семьи
семейные взаимоотношения
социальная интеграция
социальное развитие
a child with special needs
coordination
family relationship
family’s resources
interdisciplinary team
social integration
social development
rehabilitation
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сташук, О. О. Розвиток ресурсів сім'ї дитини з особливими потребами як складова частина соціально-педагогічної діяльності в закладах ранньої соціальної реабілітації / О. О. Сташук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 288-295.
Abstract: У статті актуалізовано проблему розширення діапазону ресурсів сім’ї дитини з особливими потребами раннього та дошкільного віку. Вирішення цієї проблеми автор бачить через організацію цілеспрямованої діяльності соціального педагога закладів ранньої соціальної реабілітації. До ресурсів сім’ї, які задіюються з метою соціальної інтеграції дитини у соціо-культурний простір та потребують уваги соціального педагога, автор зараховує: ранній початок реабілітаційних заходів; гармонійні дитячо-батьківські взаємовідносини; якість життя сім’ї; налагодження конструктивних взаємовідносин з оточуючими (у т. ч. з фахівцями центрів ранньої соціальної реабілітації та інших установ); здатність батьків до якісного виконання завдань ранньої соціальної реабілітації їх дитини; самореалізованість батьків, їх активна життєва позиція. Роль соціального педагога закладу ранньої соціальної реабілітації полягає у координації діяльності міждисциплінарної команди фахівців; ініціюванні гуманних, партнерських взаємин із родинами та стимулюванні компетентного сімейного виховання.
В статье актуализирована проблема расширения диапазона ресурсов семьи ребенка с особыми потребностями раннего и дошкольного возраста. Решение этой проблемы автор видит через организацию целенаправленной деятельности социального педагога заведений ранней социальной реабилитации. К ресурсам семьи, задействующихся с целью социальной интеграции ребенка в социокультурное пространство и требующих внимания социального педагога, автор относит: раннее начало реабилитационных мероприятий; гармоничные детско-родительские взаимоотношения; качество жизни семьи; налаживание конструктивных взаимоотношений с окружающими (в т. ч. со специалистами центров ранней социальной реабилитации и других учреждений); способность родителей к качественному выполнению задач ранней социальной реабилитации их ребенка; самореализованость родителей, их активная жизненная позиция. Роль социального педагога учреждения ранней социальной реабилитации заключается в координации деятельности междисциплинарной команды специалистов; инициировании гуманных, партнерских взаимоотношений с семьями и стимулировании компетентного семейного воспитания.
In this study the researchers look at the problem of enhancement and development of all resources of families with young and preschool-aged children with special needs. The author maintains that solution of this problem lies in organization of the planned activities of social teacher of the institutions of early social rehabilitation. The family’s resources which are important for the social integration of a child into a social and cultural environment and require the attention of the social teacher are dwelt upon. These are: early beginning of rehabilitation activities; harmonic relations between parents and a child; the quality of family life; the development of constructive relations with surroundings (including specialists of social rehabilitation centers and other establishments); the ability of parents to a quality performance of the tasks of early social rehabilitation of their child; personal fulfillment of parents and their proactive approach to life. The social worker in the institution of early social rehabilitation coordinates the actions of the interdisciplinary team of specialists, initiates human relationship with families and stimulates relevant family education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23846
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stashuk.pdf356.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.