DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23605
Title: Формування готовності до змін керівників закладів освіти
Authors: Ястребова, В. Я.
Keywords: готовність до змін
інтеграція
менеджмент
управлінська компетентність
мотивація
рефлексія
індивідуальна траєкторія
готовность к изменениям
интеграция
управленческая компетентность
мотивация
рефлексия
индивидуальная траектория
readiness for changes
integration
management
managerial competence
motivation
reflection
an individual trajectory
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ястребова, В. Я. Формування готовності до змін керівників закладів освіти / В. Я. Ястребова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 260-263.
Abstract: У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти проблеми формування готовності керівників закладів освіти до змін в умовах реформування вітчизняної освіти. Теоретична основа розв’язання проблеми визначається інтеграцією професійного та особистого компонентів готовності до змін у післядипломній педагогічній освіті. Спираючись на доробки сучасної психологічної науки, теорії та практики менеджменту, автор обґрунтовує зміни у змісті курсів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, можливості використання в післядипломній освіті технологій професійного та особистого розвитку (тренінг, гра), а також впровадження комп’ютерних засобів навчання та ІТ- технологій. У статті аргументується необхідність включення до змісту освітньо-професійних програм доробку сучасного менеджменту, розкриваються можливості використання блогу в підтримці професійних комунікацій керівників закладів освіти, наводяться приклади використання в освітньому процесі ІТ- технологій (веб-квест), комп’ютерних технологій (mind-map), методик "дерево проблем", "проблемна сітка", "колесо компетентності" тощо.
В статье освещены теоретические и практические аспекты проблемы формирования готовности руководителей учебных заведений к изменениям в условиях реформирования отечественного образования. Теоретическая основа решения проблемы определяется интеграцией профессионального и личностного компонентов готовности к изменениям в последипломном педагогическом образовании. Опираясь на наработки современной психологической науки, теории и практики менеджмента, автор обосновывает изменения в содержании курсов повышения квалификации руководителей учебных заведений, возможности использования в последипломном образовании технологий профессионального и личностного развития (тренинг, игра), а также внедрение компьютерных средств обучения и IТ-технологий. В статье аргументируется необходимость включения в содержание образовательно-профессиональных программ наработок современного менеджмента, раскрываются возможности использования блога в поддержке профессиональных коммуникаций руководителей учебных заведений, приводятся примеры использования IТ-технологий (веб-квест), компьютерных технологий (mind-map), использование в образовательном процессе методик "дерево проблем", "проблемная сетка", "колесо компетентности" и тому подобное.
The theoretical and practical aspects of the formation of the readiness of the leaders of educational establishments for changes in the conditions of the reform of the native education have been illuminated in the article. The theoretical basis of the solving of the problem is determined by the integration of professional and personal components of readiness for changes in postgraduate pedagogical education. Based on the revisions of modern psychological science, theory and practice of management, the author justifies the changes in the content of courses for improving the qualifications of the leaders of educational establishments, the possibility of using postgraduate education in technology of professional and personal development (training, game), as well as the introduction of computer training and IT - technologies. The article argues the need to include in the content of educational and professional programs the revisions of modern management, reveal the possibility of using the blog in support of professional communications of leaders of educational establishments, examples of the use of IT - technologies (web quest), computer technologies (mind-map), the using in educational process of techniques "the tree of problems", "prob‑ lem grid", "wheel of competence" etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23605
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yastrebova.pdf303.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.