DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23456
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДем’яненко, О. Є.-
dc.date.accessioned2019-03-05T12:56:22Z-
dc.date.available2019-03-05T12:56:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationДем’яненко, О. Є. Підходи до формування професійної мобільності студентів у сучасному освітньому процесі / О. Є. Дем’яненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 122-125.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23456-
dc.description.abstractСтаття присвячена розгляду підходів до формування професійної мобільності студентів. Автор визначає професійну мобільність як стійку інтегральну якість особистості, яка визначає зміст, спрямованість і характер її діяльності в процесі професійної реалізації. Проаналізовано чинники, що зумовлюють актуальність її формування у навчальному процесі в сучасному освітньому просторі. Висвітлено питання формування професійного інтересу як певного етапу формування професійної мобільності. Розкрито особливості готовності до професійної мобільності майбутніх спеціалістів. Представлено внутрішні та зовнішні причини значущості професійної мобільності. Зазначено міждисциплінарність поняття «професійна мобільність», що проявляється у зв’язку власне педагогічних, психологічних і соціологічних аспектів. Сучасною тенденцією розвитку вищої професійної освіти є нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців, які мають володіти не тільки фундаментальними знаннями в своїй галузі, але й мати широкий кругозір, невичерпне професійне й креативне мислення, не боятися висловлювати сміливі ідеї та приймати неоднозначні рішення, оскільки кожен спеціаліст має бачити світ крізь призму своєї спеціальності. Так, головним завданням будь-якого закладу вищої освіти є підготовка професійно мобільного студента, конкурентоспроможного, професійно компетентного майбутнього фахівця. Формуванню професійної мобільності фахівців сприяє така організація процесу навчання, за якої створюються умови для розвитку професійної мобільності, здійснюються зміни змісту навчання, сукупність яких, імітуючи види професійної діяльності, забезпечує майбутньому фахівцю індивідуальний шлях розвитку складових елементів мобільності відповідно до факторів зовнішнього середовища.ua
dc.description.abstractThe article is devoted to the consideration of approaches to the forming of students’ professional mobility. The author defines professional mobility as a stable, integral quality of an individual that determines the content, orientation and nature of his activities in the process of professional implementation. The factors that determine the relevance of its forming in the educational process in the modern educational space are analyzed. The question of professional interest forming as a certain stage of forming of professional mobility is covered. The peculiarities of readiness for future specialists' professional mobility are revealed. The internal and external reasons for the importance of professional mobility are presented. The interdisciplinarity of the concept “professional mobility”, which is manifested in the context of its own pedagogical, psychological and sociological aspects, is indicated. The current trend of higher professional education is the new requirements for the training of future specialists who must possess not only fundamental knowledge in their field, but also have a broad outlook, inexhaustible professional and creative thinking, not to be afraid to express bold ideas and make ambiguous decisions, because each specialist must see the world through the prism of his specialty. Thus, the main task of any institution of higher education is the training of a professionally mobile student, a competitive, professionally competent future specialist. The formation of professional mobility of specialists is facilitated by the organization of the learning process, in which conditions for the development of professional mobility are created, changes in the content of training, the totality of which, simulating the types of professional activities, provides the future specialist with an individual way of developing the components of mobility in accordance with the factors of the environment.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectпрофесійна мобільністьua
dc.subjectсучасний освітній простірua
dc.subjectпрофесійний інтересua
dc.subjectінтегральна якість особистостіua
dc.subjectпрофесійна освітаua
dc.subjectprofessional mobilityua
dc.subjectmodern educational spaceua
dc.subjectprofessional interestua
dc.subjectintegral quality of the personua
dc.subjectprofessional educationua
dc.titleПідходи до формування професійної мобільності студентів у сучасному освітньому процесіua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 60 (том 1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demianenko O. Ye..pdf185.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.