DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23450
Title: Феномен вільного виховання в освітньому просторі вітчизняних дошкільних закладів кінця ХІХ – початку ХХ століття
Authors: Головко, М. Б.
Головко, Б. С.
Keywords: гуманістична педагогіка
вільне виховання
концептуальні засади вільного виховання
принципи вільного виховання
особистісно орієнтований підхід
освітній простір
дошкільний заклад
humanist pedagogy
free education
conceptual foundations of free education
principles of free education personality-oriented approach
educational space
nursery school
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Головко, М. Б. Феномен вільного виховання в освітньому просторі вітчизняних дошкільних закладів кінця ХІХ – початку ХХ століття / М. Б. Головко, Б. С. Головко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 104-108.
Abstract: У статті розглядається проблема втілення ідей вільного виховання в практиці роботи дошкільних закладів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Доведено, що його гуманістичний потенціал привертав увагу вітчизняних учених і практиків. Зазначено концептуальні засади цього педагогічного напряму, що не втратили своєї актуальності для сьогодення. Охарактеризовано оригінальний досвід запровадження ідей та принципів вільного виховання в практику роботи ав- торських дитячих садків досліджуваного періоду. Узагальнено результати запровадження ідей свободи та гуманізму в педагогічний процес дошкільних закладів. Визначено актуальні та дискусійні питання щодо оцінки та використання потенціалу вільного виховання в сучасному освітньому просторі.
The article deals with the problem of using the ideas of free education in the practice of preschool institutions at the end of the XIX – beginning of the XX century. It is proved that his humanistic potential attracted the attention of domestic scientists and practitioners. The conceptual foundations of this pedagogical direction, which have not lost their relevance for the present, are noted. The original experience of introducing ideas and principles of free education into practice of the author’s kindergartens of the studied period is described. The results of the introduction of ideas of freedom and humanism in the pedagogical process of preschool institutions are generalized. The actual and debatable questions concerning evaluation and introduction of the potential of free education in the modern educational space are determined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23450
Appears in Collections:Випуск 60 (том 1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holovko M. B., Holovko B. S..pdf196.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.