DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23372
Title: Громадсько-педагогічна думка як передумова розвитку жіночої освіти (друга половина XIX - початок XX століття)
Authors: Клочко, О. М.
Keywords: передумова розвитку
громадсько-педагогічна думка
жіноча освіта
ліберальні та демократичні ідеї
призначення жінки
предпосылка развития
общественно-педагогическая мысль
женское образование
либеральные и демократические идеи
предназначение женщины
development prerequisite
social and pedagogical thought
women’s education
liberal and democratic ideas
women’s mission
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Клочко, О. М. Громадсько-педагогічна думка як передумова розвитку жіночої освіти (друга половина XIX - початок XX століття) / О. М. Клочко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 92-95.
Abstract: У статті досліджується вплив громадського-педагогічної думки на розвиток жіночої освіти як окремої освітньої галузі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Визначено, що суспільно-громадські процеси, які впливали на жіночу освіту, зокрема демократичні та ліберальні ідеї прогресивної частини суспільства, стали передумовою розбудови жіночої освіти як системи. Встановлено, що громадські діячі, педагоги, просвітителі (В. Бєлінський, М. Вернадська, К. Вентцель, М. Вишнеградський, М. Пирогов, В. Сиповський, К. Ушинський та ін.) були переконані у тому, що жінка має право на поліпшення якості освіти. Передові погляди щодо жіночої освіти, завдяки чому жінка могла б реалізувати себе не лише як дружина та матір, а й як активний член суспільства, віддзеркалювали рівень розвитку суспільства та стан соціальної політики та культури в державі.
В статье рассматривается влияние общественно-педагогической мысли на развитие женского образования во второй половине XIX – начале ХХ века. Установлено, что демократические и либеральные идеи прогрессивной части общества стали предпосылкой развития женского образования как системы. Определено, что общественные деятели, педагоги, просветители (В. Белинский, М. Вернадская, М. Вышнеградский, Н. Пирогов, В. Сиповский, К. Ушинский и др.) были убеждены в том, что женщина имеет право на улучшение качества образования. Передовые взгляды относительно женского образования, благодаря чему женщина могла бы реализовать себя не только как жена и мать, но и как активный член общества, отражали уровень развития общества, его социальной политики и культуры.
The article deals with the influence of social and pedagogical thought on the development of women’s education as a separate educational field in the second half of the XIX – early XX century. It was determined that the public-social processes that influenced women’s education, in particular, democratic and liberal ideas of the progressive part of society, have become a prerequisite for the development of women’s education as a system. It was established that public figures, teachers, educators (V. Belinsky, N. Vernadsky, K. Wentzel, N. Vyshnegradsky, N. Pirogov, V. Sipovsky, K. Ushinsky, etc.) were convinced that a woman has the right to improve the quality of education. Advanced views on women’s education, so that a woman could realize herself not only, as a wife and mother, but also an active member of society, reflected the level of development of society and the state of social policy and culture in the state.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23372
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klochko.pdf306.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.