DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23367
Title: Аутологія: теорія і практика
Authors: Тарасун, Валентина Володимирівна
Keywords: аутологія
діти з аутизмом
діагностика
інтенсифікація корекції розвитку
нейропсихологічні напрями допомоги
autology
children with autism
diagnostics
intensification of correction of development
neuropsychological directions of assistance
Issue Date: 2018
Publisher: «Вадекс»
Citation: Тарасун, В. В. Аутологія: теорія і практика : підручник / В. В. Тарасун – Київ : «Вадекс», 2018. – 590 с.
Abstract: У підручнику висвітлено досягнення науки, перспективи практики і проблеми аутології – розділу корекційної педагогіки і спеціальної психології, присвяченого вирішенню питань розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. Розкрито сучасні медико-психолого-педагогічні і нейропсихологічні підходи до вивчення розладів аутичного спектру (РАС). Представлено загальноприйняті, традиційні, а також авторські методики діагностики особливостей розвитку дитини з аутизмом. Висвітлено систему інтенсифікації корекції розвитку дітей з РАС: різновиди підходів; дорожню карту аутологічної допомоги; методики корекції соціально-емоційного і комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС. Розкрито зміст, значення і методичну реалізацію сучасного нейропсихологічного напряму аутологічної допомоги дітям з РАС. Підручник адресується студентам, науковцям, а також корекційним педагогам, логопедам, спеціальним і клінічним психологам, які здійснюють навчання і соціалізацію дітей з РАС в умовах спеціальної та інклюзивної освіти. Водночас є кориснимупідготовці вчителя початкових класів загальноосвітньої школи до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Підручник може допомогти батькам дітей з особливостями в розвитку конструктивно діяти з фахівцями у вирішенні спільних завдань розвитку і соціалізації дитини.
The textbook highlights the achievements of science, the prospects of practice and the problems of autology - the section of correctional pedagogy and special psychology, devoted to solving the issues of development, teaching and socialization of children with autism. The modern medical-psychological-pedagogical and neuropsychological approaches to the study of autism spectrum disorders (PACs) are revealed. The conventional, traditional, as well as author's methods of diagnosing the peculiarities of development of a child with autism are presented. The system of intensification of correction of children development with PAC is highlighted: variants of approaches; road map of auto help; Methods of correction of social-emotional and communicative-speech development of the child from the PAC. The content, significance and methodical realization of modern neuropsychological direction of autologous help to children from PAC is revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23367
ISBN: 978-966-9725-41-7
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasun_autology.pdf10.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.