DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23343
Title: Зміст і структура поняття "культура професійного спілкування фахівця з маркетингу"
Authors: Гоголь, І. О.
Keywords: професійна діяльність
професійне спілкування
культура професійного спілкування
маркетолог
профессиональная деятельность
профессиональное общение
культура профессионального общения
professional activity
professional communication
culture of professional communication
marketer
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гоголь, І. О. Зміст і структура поняття "культура професійного спілкування фахівця з маркетингу" / І. О. Гоголь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 56-60.
Abstract: У статті проаналізовано зміст і структуру поняття "культура професійного спілкування фахівців з маркетингу" у контексті їхньої професійної діяльності. Розглянуто професіограму маркетингової діяльності, визначено вимоги до особистості фахівця. Показано, що професійна діяльність маркетолога має суб’єкт-суб’єктний характер і будується на професійній взаємодії, ефективність якої залежить від культури професійного спілкування фахівця. На основі узагальнення результатів досліджень було визначено, що культура професійного спілкування маркетолога – це особистісна інтегративна характеристика, яка забезпечує професійну суб’єкт-суб’єктну взаємодію маркетолога із споживачами маркетингових послуг, що зумовлена потребами маркетингової діяльності й спрямована на досягнення позитивного результату. У структурі цього поняття виділено такі компоненти: когнітивний, індивідуально-особистісний, мотиваційно-ціннісний, соціально-психологічний, комунікативний, мовно-комунікативний, професійно-діяльнісний.
В статье проанализированы содержание и структура понятия "культура профессионального общения специалистов по маркетингу" в контексте их профессиональной деятельности. Рассмотрена профессиограмма маркетинговой деятельности, определены требования к личности специалиста. Показано, что профессиональная деятельность маркетолога имеет субъект-субъектный характер и строится на профессиональном взаимодействии, эффективность которого зависит от культуры профессионального общения специалиста. На основе обобщения результатов исследований было определено, что культура профессионального общения маркетолога – это личностная интегративная характеристика, которая обеспечивает профессиональное субъект-субъектное взаимодействие маркетолога с потребителями маркетинговых услуг, что обусловлено потребностями маркетинговой деятельности и направлено на достижение положительного результата. В структуре данного понятия выделены следующие компоненты: когнитивный, индивидуально-личностный, мотивационно-ценностный, социально-психологический, коммуникативный, культурно-коммуникативный, профессионально-деятельностный.
The article analyzes the content and structure of the concept of "the culture of professional communication of marketing specialists" in the context of their professional activities. The professiogram of marketing activity is considered, the requirements for the personality of a specialist are determined. It is shown that professional activity of a marketer is subject-subject character and is based on professional interaction, the effectiveness of which depends on the culture of professional communication spe‑ cialist. On the basis of the generalization of research results, it was determined that the culture of professional communication between marketers is a personal integrative characteristic that provides the professional subject-subjective interaction of a marketer with consumers of marketing services, which is conditioned by the needs of marketing activities and is aimed at achieving a positive result. In the structure of this concept, the following components are distinguished: cognitive, individual-personal, motivational-value, social-psychological, communicative, linguistic-communicative and professional-activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23343
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gogol.pdf348.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.