DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23337
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГевко, І. В.-
dc.date.accessioned2019-02-25T11:16:00Z-
dc.date.available2019-02-25T11:16:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationГевко, І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні студентів вищого навчального закладу / І. В. Гевко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 46-50.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23337-
dc.description.abstractВ умовах євроінтеграції вищі навчальні заклади зацікавлені в якісній підготовці своїх випускників, у створенні інформаційно-технологічного середовища, що забезпечує вирішення освітніх, науково-дослідних та інших завдань на рівні сучасних вимог, а також у здійсненні системного впровадження інформаційних технологій у всі види й форми організації навчально-виховного процесу. У сучасній освіті інформація є новим елементом навчального процесу. У навчальному процесі, побудованому на інформаційних ресурсах, підвищується роль студента, який засвоює готові уявлення й поняття з безлічі фактів, відомостей та робить власні висновки. Таким чином, процес систематизації й зіставлення інформації орієнтований не лише на викладача, а й на студента. Застосування нових інформаційних технологій у процесі навчання є неоднозначним за своєю оцінкою, а тому необхідне серйозне обґрунтування їх доцільності, оскільки ще не вивчені багато напрямів у роботі з інформаційними технологіями в освітньому процесі. Перенесення традиційних прийомів на комп’ютер не лише не дасть ефекту, а й може нашкодити освіті. Включення сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій в освітній процес, широке використання світових інформаційних ресурсів створює можливості підвищення якості освітніх послуг, проте водночас вимагає зміни змісту та методів навчання.ua
dc.description.abstractВ условиях евроинтеграции вузы заинтересованы в качественной подготовке своих выпускников, в создании информационно-технологической среды, что обеспечит решение образовательных, научно-исследовательских и иных задач на уровне современных требований, а также в осуществлении системного внедрения информационных технологий во все виды и формы организации. В современном образовании информация является новым элементом учебного процесса. В учебном процессе, построенном на информационных ресурсах, повышается роль студента, который усваивает готовые представления и понятия из множества фактов, сведений и делает свои выводы. Таким образом, процесс систематизации и сопоставления информации рассчитан не только на преподавателя, но и на студента. Применение новых информационных технологий в процессе обучения является неоднозначным по своей оценке, поэтому требуетcя серьезное обоснование их целесообразности, поскольку еще не изучены многие направления в работе с информационными технологиями в образовательном процессе. Перенос традиционных приемов на компьютер не только не даст эффекта, но и может навредить образованию. Включение современных компьютерных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс, широкое использование мировых информационных ресурсов создает возможности повышения качества образовательных услуг, однако в то же время требует изменения содержания и методов обучения.ua
dc.description.abstractIn the conditions of European integration, universities are interested in the qualitative preparation of their graduates, in the creation of an information and technological environment that will ensure the solution of educational, research and other tasks at the level of modern requirements, in the implementation of the system implementation of information technologies in all types and forms of organization. In modern education, information is a new element of the learning process. In the educational process, built on information resources, the role of the student increases, which assimilates ready-made representations and concepts, from a multitude of facts and information, and draws his conclusions. Thus, the process of systematization and comparison of information is based not only on the teacher, but also on the student. The use of new information technologies in the learning process is ambiguous in its assessment, and therefore requires a serious justification for their feasibility, since many areas of work with information technology in the educational process have not yet been studied. The transfer of traditional techniques to a computer will not only not have an effect, but can damage education. The inclusion of modern computer and telecommunication technologies in the educational process, the widespread use of global information resources, creates opportunities for improving the quality of educational services, but, at the same time, requires a change in the content and methods of instruction.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectінформатизація освітиua
dc.subjectінформаційні технологіїua
dc.subjectнові інформаційні технологіїua
dc.subjectкомп’ютерні технологіїua
dc.subjectінформаційна освітаua
dc.subjectинформатизация образованияua
dc.subjectинформационные технологииua
dc.subjectновые информационные технологииua
dc.subjectкомпьютерные технологииua
dc.subjectинформационное образованиеua
dc.subjectinformatization of educationua
dc.subjectinformation technologiesua
dc.subjectnew information technologiesua
dc.subjectcomputer technologiesua
dc.subjectinformation educationua
dc.subject.classification378.147ua
dc.titleВикористання сучасних інформаційних технологій у навчанні студентів вищого навчального закладуua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hevko.pdf382.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.