DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22928
Title: Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя
Authors: Опанасюк, Ю. І.
Keywords: людина
суспільство
соціальний прогрес
інноваційний прогрес
К-суспільство
культура
human
society
culture
social progress
innovative progress
К-society
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Опанасюк, Ю. І. Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя / Ю. І. Опанасюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 33 (46). - C. 211-216.
Abstract: Соціальний прогрес спричинив необхідність обґрунтування різних концепцій суспільства нового типу. Серед них належне місце посідає й учення про знаннєве, або К-суспільство, політичним вектором якого є спрямованість на досягнення високого рівня якості та безпеки життя. Для такого суспільства ООН розробила навіть своєрідний індекс життєдіяльності. Але він потребує певної корекції з огляду на сучасний інноваційний тип прогресу. Сьогодні людина часто постає опосередкованим агентом виробництва, перебуває немов би поза межами виробничих процесів. Зміна ролі суб’єкта виробничих процесів призводить до домінування інтелектуальної діяльності над безпосередньою предметно-практичною. Це викликає необхідність формування працівника нового типу і зумовлює потребу його підготовки на засадах гуманізації виробництва та інтелектуалізації праці, а отже, реалізації творчої природи діяльності й розвитку сутнісних сил людини.
Social progress entailed the necessity of ground of different conceptions of society of new type. Among them the proper place is occupied by studies about knowledge, or К-society the political vector of which is an orientation on achievement of high level of quality and safety of life. For such society to UNO worked out the original index of vital functions even. But he needs certain correction taking into account the modern innovative type of progress. Today a human often appears the mediated agent of production, is as if out of limits of productive processes. Changing of role of subject of productive processes results in prevailing of intellectual activity above direct in-practical. It causes the necessity of forming of worker of new type and predetermines the necessity of his preparation on principles of humanizing of production and intellectualization of labour, and thus, realization of creative nature of activity to development of essence forces of human.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22928
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_7_2015_33_32.pdf233.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.