DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22537
Title: Інформаційно-модульна технологія оновлення професійно-педагогічної підготовки студентів ВНЗ
Authors: Тришин, В. В.
Keywords: пріоритети
технології
оновлення
інформація
комунікації
актуалізація
фундаменталізація
досвід
підготовка
модульна
priorities
technology updates
information
communication
actualisation
fundamentalization
experience
training
modular
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тришин, В. В. Інформаційно-модульна технологія оновлення професійно-педагогічної підготовки студентів ВНЗ / В. В. Тришин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 201-206.
Abstract: У статті висвітлюються питання щодо необхідності впровадження у навчальний процес ВНЗ інноваційної технології оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів. Аналізуються питання пріоритетів та сучасних напрямів технологізації, інформатизації і індивідуалізації освіти в Україні та за кордоном. Розглядаються аспекти цілісного і фундаменталізованного підходу до змісту інформаційно-модульної системи оновлення освіти, розвитку процесів оновлення підготовки майбутніх учителів. Йде мова про механізми побудови поліфункціональних технологій, що передбачають поєднання факторів модульного підходу до підготовки. Висвітлюються шляхи насичення ВНЗ сучасною комп’ютерною технікою згідно Національної Програми інформатизації України. Порушені питання підготовки в Україні спеціалістів вищої кваліфікації, які б відповідали європейським і світовим стандартам та інтеграції в галузі освіти. Розглядається необхідність оновлення цілісного навчально-виховного процесу ВНЗ з метою забезпечення підготовки майбутніх вчителів з боку їх адаптації до змін у розвитку соціально-культурної, освітньої, духовної, педагогічної та професійної сфери.
In the article highlights the issues of the need to introduce into the educational process of higher educational institutions of innovative technology upgrade professional and pedagogical training of future teachers. The questions of priorities and technologizing, information and individualisation of education in Ukraine and abroad. The aspects of a holistic approach to fundamentalization and maintenance information and updates the modular system of education, the development process of renovation training of future teachers. We are talking about the mechanisms of construction of multifunctional technologies, providing a combination of factors, modular approach to training. Illuminating the way universities saturation of modern computer technology according to the National Program of Informatization of Ukraine. Discussed issues of training in Ukraine highly qualified specialists to meet European and international standards and integration in the field of education. It considers the need to update a holistic educational process of the university to ensure the training of future teachers by their adaptation to changes in the development of socio-cultural, educational, spiritual, educational and professional spheres.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22537
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trishin V. V..pdf229.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.