DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 53 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22528
Title: Проблема формування змісту курсу фізики української школи в історико-методичному контексті та викликах сьогодення
Other Titles: The problem of the formative content of Ukrainian physics school course in historical context and methodological challenges
Authors: Головко, М. В.
Keywords: теорія та методика навчання фізики
історія дидактики фізики
зміст навчання фізики
шкільний курс фізики
theory and methods of teaching physics
physics didactics history
the contents of teaching physics
physics secondary school course
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Головко, М. В. Проблема формування змісту курсу фізики української школи в історико-методичному контексті та викликах сьогодення / М. В. Головко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 53. - С. 49-56.
Abstract: У статті на основі історико-методичного аналізу широкого кола джерел обґрунтовуються закономірності становлення наукових підходів проектування змісту шкільного курсу фізики української школи. Висвітлюються особливості процесу створення навчальних програм з фізики на початку 1930-х років як малодослідженого феномену в історії вітчизняної дидактики фізики, який підтверджує значущість наукових результатів теорії та методики навчання фізики в Україні цього періоду. Акцентується увага на соціокультурній домінанті у проектуванні змісту навчання фізики, співвідношенні внутрішніх та зовнішніх чинників цього процесу на різних етапах розвитку української педагогічної науки та шкільної практики. Обґрунтовується історична зумовленість формування процедури добору змісту навчання фізики як одного з провідних завдань дидактики фізики як наукової галузі. Визначаються принципові підходи щодо модернізації змісту шкільної фізичної освіти на сучасному етапі та перспективи їх реалізації в навчальних програмах з фізики для середньої загальноосвітньої школи
On the basis of historical and methodological analysis of a wide range of sources in the article is substantiated the normality of the incipience of scientific approaches in projection of physics course content of Ukrainian school. The main features of curriculums creating process in physics in early 1930’s highlights as unexplored phenomena in the history of didactics of physics, which confirms the importance of the scientific results of the theory and methods of teaching physics in Ukraine this period. The attention is focused on the socio-cultural dominance in designing the content of teaching physics, the parity of internal and external factors of this process at different stages of development of Ukrainian educational science and school practice. Historical conditionality of procedure of selection of physics teaching content formation, as one of the leading problems of physics didactics as scientific field has been reasoned. The basic approaches of modernizing the content of school physical education at the current stage has been identified and prospects of its implementation in the curriculum of physics for secondary schools.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22528
Appears in Collections:Випуск 53

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golovko.pdf352.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.