DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22474
Title: Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною"
Authors: Кушлик, О. П.
Keywords: словотвірна парадигма
словотвірна зона
словотвірне значення
словотворчий формант
твірна основа
семантична позиція
відсубстантивне дієслово
дериват
вербатив
девербатив
перфектив
термін
словообразовательная парадигма
словообразовательная зона
словообразовательное значение
словообразовательный формант
производная основа
семантическая позиция
отсубстантивный глагол
дериват
вербатив
девербатив
перфектив
термин
word-building paradigm
word-building zone
word-building meaning
word-building formant
derivative stem
semantic seat
substantivised verb
derivate
verbative
deverbative
perfective
term
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кушлик, О. П. Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною" / О. П. Кушлик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 11. – C. 110-116.
Abstract: У статті проаналізовано структуру типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною", утворених за допомогою суфікса -ува-/-юва-, простежено належність похідних одиниць до трьох словотвірних зон – субстантивної, ад’єктивної і вербальної. У межах кожної зони установлено континуум словотвірних значень дериватів, визначено інвентар словотворчих засобів для їхньої реалізації, виявлено здатність деяких дериватів виражати додаткові семантичні відтінки. З’ясовано, що словотвірний потенціал вершинних дієслів детерміновано їхньою віднесеністю до групи загальновживаних слів чи термінів (загальновідомих або вузькоспеціальних).
В статье проанализирована структура типовой словообразовательной парадигмы отcубстантивных глаголов со значением "обрабатывать объект названным мотивирующим существительным веществом", образованных с помощью суффикса -ува-/-юва-, прослежена принадлежность производных единиц к трём словообразовательным зонам – субстантивной, адъективной и вербальной. В пределах каждой зоны установлен континуум словообразовательных значений дериватов, определён набор словообразовательных средств для их реализации, обнаружена способность некоторых дериватов выражать дополнительные семантические оттенки. Выяснено, что словообразовательный потенциал вершинных глаголов детерминирован их принадлежностью к группе общеупотребительных слов или терминов (общеизвестных или узкоспециализированных).
The article determines structure of a typical word-building paradigm of substantivised verbs with semantics "to process the object with substance named by word-forming noun" with suffix -ува-/-юва-. It was cleared out that the typical word-forming paradigm was formed of three word-building zones – substantive, adjective and verbal. Within each zone continuum of word-building derivatives is distinguished, a set of word-building devices for their realizations is determined, abilities of some of them to express additional semantic meanings are traced. It was found that derivational potential of the substantivised verbs is determined by their affiliation with public or specialized terms.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22474
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushlyk.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.