DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 34 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22362
Title: Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки
Other Titles: Informative influences as sources of intensifying of informative danger
Authors: Захаренко, К.
Keywords: лобалізація
інформаційний уплив
інформаційна загроза
інформаційна безпека
globalization
informative influence
informative threat
informative safety
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Захаренко, К. Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки / К. Захаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34 (47). – С. 167-175.
Abstract: Інформаційна безпека має людиномірний вимір. Тому важливу роль в протистоянні деструктивним зовнішнім і внутрішнім інформаційним впливам відіграє освіта громадян. Її належний рівень покликані забезпечити держава і громадянське суспільство. Адже неосвічене населення легко підпадає під деструктивний вплив інформаційних загроз сучасного глобального світу. На жаль, Україна, не має достатніх ресурсів і технологій для адекватного протистояння зовнішнім загрозам. З огляду на це стратегією формування національної системи інформаційної безпеки нашої держави може бути лише максимальне нівелювання деструктивних впливів з боку зовнішніх інформаційних загроз. З цією метою Україні необхідно здійснити демократичні реформи, сформовати громадянське суспільство, забезпечити функціонування правової держави та зростання політичної і громадянської культури населення. Водночас реформаторам треба мати на увазі, що глобальна природа інформаційного суспільства зумовлює швидку трансформацію зовнішніх загроз у внутрішні, перетворюючи їх на постійні виклики, які розгортаються у межах національного культурно-інформаційного та соціально-політичного простору. До того ж сучасні глобальні інформаційні системи, засоби масової інформації, мережеві засоби роблять межу між зовнішніми і внутрішніми загрозами майже непомітною.
Informative safety has the human measuring. Therefore an important role in opposition to destructive external and internal informative influences is played by education of citizens. Her proper level called to provide the state and civil society. An in fact uneducated population easily is under destructive influence of informative threats of the modern global world. Unfortunately, Ukraine, does not have sufficient resources and technologies for adequate opposition to the external threats. Taking into account it strategy of forming of the national system of informative safety of our state can be only the maximal leveling of destructive influences from the side of external informative threats. To thet end it is necessary to carry out democratic reforms Ukraine, generate civil society, to provide functioning of the legal state and increase of political and civil culture of population. At the same time it is necessary to bear reformers in a mind, that global nature of informative society predetermines rapid transformation of external threats in internal, converting them into permanent calls which are opened out within the limits of national in a civilized manner-informative and socio-political space. Besides modern global informative systems, mass medias, network facilities do a limit between external and internal threats almost unnoticeable.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22362
Appears in Collections:Випуск 34 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_7_2015_34_24.pdf172.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.