DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21958
Title: Нейропсихологічне обстеження як складова комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією
Other Titles: Neuropsychological research as a component of the complex diagnostics of speech development of primary school students with dysgraphia
Authors: Журавльова, Л. С.
Keywords: нейропсихологічний підхід
молодші школярі
мовлення
дисграфія
нейропсихологічне дослідження
neuropsychological approach
primary school students
speech
dysgraphia
neuropsychological research
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Журавльова, Л. С. Нейропсихологічне обстеження як складова комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією / Л. С. Журавльова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 16-22.
Abstract: У статті проводиться аналіз значення методів нейропсихологічного обстеження у складі комплексної системної діагностики розвитку дітей молодшого шкільного віку. Розглянуто основні підходи в сучасній нейропсихологічній діагностиці. Виділено методи нейропсихологічного обстеження дітей у психологічній науці, окреслено найбільш перспективні напрями дослідження цієї проблеми в сучасних умовах. Підкреслено, що функціональна система письма формується на основі різних структур мозку і може порушуватися при ураженні великої кількості зон, при різних за локалізацією ураженнях вона порушується по-різному. Зауважено, що відставання в розвитку одного з компонентів функціональної системи тягне за собою системні зміни та компенсаторні перебудови в роботі всієї системи та визначає особливості невербальних функцій, усного мовлення і письма. Зазначено, що особливості психомовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку з дисграфією можуть бути обумовлені структурою і ступенем тяжкості порушення вищих психічних функцій і визначені за допомогою нейропсихологічного обстеження, як найважливішого інструментарію комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів.
The author analyses the meaning of methods of neuropsychological research within the frame of complex system diagnostics of development of primary school students. The author has reviewed the main approaches in contemporary neuropsychological diagnostics. The author has separated the main methods of neuropsychological examination of children in psychological science, outlined the most perspective directions of research of this problem in contemporary circumstances. The author has underlined that the functional system of written speech is based on different brain structures and can be damaged due to injuring of sheer number of zones, more over it can be damaged in various ways due to different localizations of injuries. The author states that the characteristics of speech and psychological development of primary school students with dysgraphy can be determined by the structure and severity of damage of high psychological functions and explained with the help of neuropsychological research as one of the most important instrument of complex diagnostics of speech development of primary school students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21958
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5 Zhuravlyova L.S..pdf416.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.