DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21552
Title: Особливості психологічної підготовленості як структурного компоненту управлінсько-координаційного аспекту культури професійного спілкування державних службовців
Authors: Улунова, Г. Є.
Keywords: культура професійного спілкування
державні службовці
управлінсько-координаційний аспект
психологічна підготовленість
комунікативні вміння
спрямованість реакції
тип реакції
вид реакції
культура профессионального общения
государственные служащие
управленческо-координационный аспект
психологическая подготовленность
коммуникативные умения
направленность реакции
тип реакции
вид реакции
culture of professional communication
civil servants
managerial-coordination aspect
psychological preparedness
communicative skills
reaction orientation
type of reaction
kind of reaction
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Улунова, Г. Є. Особливості психологічної підготовленості як структурного компоненту управлінсько-координаційного аспекту культури професійного спілкування державних службовців / Г. Є. Улунова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 236-243.
Abstract: Стаття присвячена особливостям психологічної підготовленості як структурного компоненту управлінсько-координаційного аспекту культури професійного спілкування державних службовців. Емпіричне вивчення проблеми на основі методики "Тест комунікативних умінь" Л. Міхельсона дозволило автору визначити, що комунікативні уміння державних службовців з різним професійним досвідом мають наступні особливості: уміння приймати знаки уваги, реагування на справедливу критику, уміння звернутися до іншої людини з проханням мають позитивну кореляцію з досвідом професійної діяльності державних службовців; реагування на несправедливу критику, реагування на те, що зачіпає, провокує з боку співрозмовника, уміння відповісти відмовою на чуже прохання мають ознаки позитивно-негативної динаміки у державних службовців в процесі професіогенезу; уміння надавати знаки уваги мають негативну кореляцію з досвідом професійної діяльності державних службовців. Застосування методики рисуночних асоціацій "Ділові ситуації" Н. Г. Хитрової дозволило визначити, що державні службовці з різним досвідом професійної діяльності по-різному реагують на образи, зауваження, звинувачення: динаміка реакцій за спрямованістю у державних службовців має негативну кореляцію з досвідом їх професійної діяльності; динаміка реакцій за типом у державних службовців має позитивну кореляцію з досвідом їх професійної діяльності; види реакцій у державних службовців мають позитивно-негативну динаміку у державних службовців в процесі професіогенезу.
Статья посвящена особенностям психологической подготовленности как структурного компонента управленческо-координационного аспекта культуры профессионального общения государственных служащих. Эмпирическое изучение проблемы на основе методики "Тест коммуникативных умений" Л. Михельсон позволило автору определить, что коммуникативные умения государственных служащих с разным профессиональным опытом имеют следующие особенности: умения принимать знаки внимания, реагировать на справедливую критику, умение обратиться к другому человеку с просьбой имеют позитивную корреляцию с опытом профессиональной деятельности государственных служащих; реагирование на несправедливую критику, реагирование на то, что задевает, провоцирует со стороны собеседника, умения ответить отказом на чужую просьбу имеют признаки положительно-негативной динамики у государственных служащих в процессе профессиогенеза; умения предоставлять знаки внимания имеют негативную корреляцию с опытом профессиональной деятельности государственных служащих. Использование методики рисуночных ассоциаций "Деловые ситуации" Н. Г. Хитровой позволило определить, что государственные служащие с разным опытом профессиональной деятельности по-разному реагируют на обиды, замечания, обвинения: динамика реакций по направленности у государственных служащих имеет негативную корреляцию с опытом их профессиональной деятельности; динамика реакций по типу у государственных служащих имеет позитивную корреляцию с опытом их профессиональной деятельности; виды реакций у государственных служащих имеют положительно-негативную динамику у государственных служащих в процессе профессиогенеза.
The article is devoted to the peculiarities of psychological preparedness as a structural component of the managerial-coordination aspect of the culture of professional communication among civil servants. The empirical study of the problem on the basis of the "Сommunicative skills test" method by L. Mikhelson allowed the author to determine that the communicative skills of civil servants with different professional experience have the following characteristics: the ability to take signs of attention, the response to constructive criticism, the ability to request other people have a positive correlation with the professional experience of civil servants; the response to non-constructive criticism, the response to hurtful agents and interlocutor’s provocations, the ability to respond with a denial on someone’s request have signs of a positively-negative dynamics among civil servants in the process of professiogenesis; the ability to provide signs of attention has a negative correlation with the professional experience of civil servants. The usage of the drawing associations methodology "Business situations" by N.G. Khitrova allowed to determine that civil servants react differently to offenses, comments, accusations due to the different professional experience: the dynamics of reactions by orientation has a negative correlation with the professional experience among civil servants; the dynamics of reactions by type has a positive correlation with the professional experience among civil servants; the types of reactions of civil servants have the positively-negative dynamics among civil servants in the process of professiogenesis.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21552
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulunova.pdf342.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.