DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21541
Title: Мотивація студентів при освоєнні ієрогліфічної мови
Authors: Наумова, Ю. С.
Keywords: мотивація
учбова мотивація студентів
пізнавальні мотиви
професійно-прагматичні мотиви
естетичні мотиви
перспективно-професійні мотиви
комунікативні мотиви
мотиви соціального й особистісного престижу
невизначені мотиви
мотивация
учебная мотивация студентов
познавательные мотивы
профессионально-прагматические мотивы
эстетические мотивы
перспективно-профессиональные мотивы
коммуникационные мотивы
мотивы социального и личностного престижа
неопределенные мотивы
motivation
educational motivation of students
cognitive motives
professional and pragmatic motives
aesthetic motives
perspective-professional motives
communication motives
motives of social and personal prestige
indefinite motives
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Наумова Ю. С. Мотивація студентів при освоєнні ієрогліфічної мови / Ю. С. Наумова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 205-215.
Abstract: У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей мотиваційної структури студентів при освоєнні ними ієрогліфічної мови. Обґрунтовується підбір психодіагностичного інструментарію, адекватного поставленим завданням дослідження. У підсумку феноменологічного та статистичного аналізу даних зроблено висновок, що у структурі мотивації учбової діяльності студентів упродовж навчання у вишу мають місце динамічні процеси, що виявляються у поступовій конкретизації, більшій усвідомленості мотивів, зміні спрямованості мотивації від зовнішньої до внутрішньої тощо. Доводиться факт існування відмінності у мотивації "успішних" та "неуспішних" у оволодінні мовою студентів, що полягає у наявності (у успішних) та відсутності (у неуспішних) узагальненого патерну, яким є зв'язок особистісного сенсу навчання із задоволенням від процесу навчання та орієнтацією (пролонгуванням) результатів у майбутнє.
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей мотивационной структуры студентов при овладении ими иероглифическим языком. Обосновывается выбор психодиагностического инструментария для решения поставленных задач. В результате феноменологического и статистического анализа данных делается вывод о том, что в структуре мотивации учебной деятельности студентов в процессе обучения в высшем учебном заведении имеют место динамические процессы, имеющие проявление в постоянной конкретизации, большей осознанности мотивов, изменении направленности мотивации от внешней к внутренней. Доказывается факт существования отличий в мотивации "успешных" и "неуспешных" при овладении языком студентов.
The article presents the results of an empirical study of the features of the motivational structure of students when they master hieroglyphic language. The choice of a psychodiagnostic tool for the decision of the put problems is justified. The results of the study are described.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21541
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naumova.pdf374.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.