DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21538
Title: Психологічний супровід системи оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії
Authors: Клочек, Л. В.
Keywords: соціальна справедливість
педагогічна взаємодія
психологічні засоби
психологічний супровід
социальная справедливость
педагогическое взаимодействие
психологические средства
психологическое сопровождение
social equity
pedagogical interaction
psychological ways
psychological followup
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Клочек, Л. В. Психологічний супровід системи оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії / Л. В. Клочек // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 189-196.
Abstract: У статті обґрунтовується доцільність здійснення психологічного супроводу системи оптимізації соціальної справедливості у педагогічній взаємодії. Презентується зміст роботи, спрямованої на морально-психологічне зростання сучаснимх педагогів, а саме розвиток у них особистісної та професійної цінностей (якостей) соціальної справедливості. Описуються психологічні засоби розвитку когнітивно-інформаційної, емоційно-ціннісної, мотиваційно-конативної складових соціальної справедливості педагогів та активізації дії психологічних механізмів. Обґрунтовується доцільність застосування міні-лекцій, проведення ряду заходів у межах психологічного практикуму, елементів психологічного тренінгу. Презентується зміст найбільш дієвих засобів розвитку складових соціальної справедливості особистості педагога, які сприяють: актуалізації знань і уявлень учителів про моральні цінності та цінність соціальної справедливості зокрема, утвердження переконань у необхідності в педагогічній діяльності вчителя керуватися нормами соціальної справедливості; оптимізації процесів розвитку ціннісного ставлення педагога до особистості учня, ціннісного самоставлення та ціннісного ставлення до явища соціальної справедливості в контексті взаємодії учасників педагогічного процесу; прояву у вчителів моральної та нормативної мотивації як спонуки до соціально справедливої поведінки, розвитку у них якостей суб’єкта соціально справедливих дій. Вказується, що експериментальна апробація програми оптимізації розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії підтверджує вірність сформульованих вихідних наукових положень та ефективність розроблених психологічних засобів у сфері морального розвитку сучасного педагога.
В статье обосновывается целесообразность психологического сопровождения системы оптимизации социальной справедливости в педагогическом взаимодействии. Представлено содержание работы, направленной на морально-психологическое развитие современных педагогов, а именно развитие у них личностной и профессиональной ценностей (качеств) социальной справедливости. Описываются психологические средства развития составляющих социальной справедливости педагогов и активизации действия психологических механизмов. Обосновывается целесообразность применения мини-лекций, проведения мероприятий в рамках психологического практикума, элементов психологического тренинга. Представлено содержание средств развития составляющих социальной справедливости личности педагога, которые содействовали: актуализации знаний и представлений учителей о моральных ценностях и ценности социальной справедливости в частности, утверждению убеждений в необходимости в педагогической деятельности учителя руководствоваться нормами социальной справедливости; оптимизации процессов развития ценностного отношения педагога к личности ученика, ценностного самоотношения и ценностного отношения к явлению социальной справедливости в контексте взаимодействия участников педагогического процесса; проявления у учителей моральной и нормативной мотивации как побуждения к социально справедливому поведению. Указывается, что экспериментальная апробация авторской программы подтверждает верность сформулированных исходных научных положений и эффективность разработанных психологических средств в сфере нравственного развития педагога.
The practicability of implementation of psychological follow-up of the system of optimizationof social equity in pedagogical interaction has been proven. There has been presented the content of work targeted at moral and psychological growth of modern teachers, in particular the development of personal and professional social equity values (qualities). There have been described the psychological ways of development of information and cognitive, emotional and evaluative, as well as motivational and conativeelements of social equity of teachers and psychological mechanisms activation. There has been proven thepracticability of application of mini-lectures, a number of psychological practical trainings, and elements of psychological workshops. There has been presented the content of the most effective ways of development of the elements of social equity of the teacher's personality that improved the knowledge and ideas of teachers about moral values and the worth of social equity itself. The belief in the need for the teacher – in their pedagogical activity - to abideby the norms of social equity has been proven; optimization of the processes of development of the value-based attitude of the teacher to the personality of a student, value-based self-conception, and value-based attitude to the phenomenon of social equity in the context of interaction between the participants of the pedagogical process; the demonstration of moral and normative motivation by teachers as a motive for socially equal behavior, development by them of the qualities of the subject committing socially equal actions. It has been specified that experimental testing of the program of optimization of the development of social equity in pedagogical interaction supports the correctness of the resulted initial scientific ideas and the effectiveness of the developed psychological ways in the field of moral development of a modern teacher.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21538
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klochek.pdf339.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.