DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21526
Title: Мотиваційно-глибинні передумови психокорекції у професійній підготовці майбутнього психолога
Authors: Галушко, Л. Я.
Keywords: психокорекція
передумова
майбутній психолог
професійна підготовка
негативна мотивація
мотивація
мотив
потреба
психодинамічний підхід
активне соціально-психологічне пізнання (АСПП)
психокоррекция
предпосылка
будущий психолог
профессиональная подготовка
негативная мотивация
мотивация
мотив
психодинамический подход
активное социально-психологическое познание (АСПП)
psychocorrection
precondition
future psychologist
professional training
negative motivation
motivation
motive
need
psychodynamic approach
active social-psychological cognition (ASPC)
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Галушко, Л. Я. Мотиваційно-глибинні передумови психокорекції у професійній підготовці майбутнього психолога / Л. Я. Галушко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 166-172.
Abstract: У статті обґрунтовано особливості підготовки майбутнього психолога. Наголошено на взаємозв’язку особистісного й професійного аспектів у процесі фахової підготовки психологів. Проаналізовано категорію "психокорекція" відповідно до різних позицій психологічної науки. Виокремлено, що передумовами для психокорекції майбутнього фахівця є деструкції психіки, які задаються базальним конфліктом "життя – смерть", зокрема, залишкові та слідові ефекти едіпального походження. Виділено, що мотивація із її незмінним емоційним забарвленням є провідною в ініціативі будь-якого поведінкового акту. Акцентовано увагу на розумінні мотивів психіки людини необхідних для успішного здійснення діагностики та корекції глибинного пізнання психіки майбутнього фахівця. Підкреслено, що метод АСПП, розроблений і впроваджений академіком Т. С. Яценко та її послідовниками у процес професійної підготовки майбутнього психолога, доводить доцільність перекодування внутрішнього змісту психіки в площину предметного світу. Наголошено, що домінантна мотивація заявляє про себе опосередковано і замасковано через спонтанну активність суб’єкта. Заявлено про закономірність удосконалення шляхів відновлення взаємозв’язків між сферами свідомого і несвідомого у мотиваційно-глибинному пізнанні майбутнього психолога. У контексті дослідження проблеми наголошено, що у процесі глибинної корекції майбутніх психологів-практиків необхідною є нейтралізація, послаблення активності ситуативних захистів, що сприяє оптимізації способів їх вияву і вивчення базальних, глибинно-детермінованих форм.
В статье обоснованы особенности подготовки будущего психолога. Отмечено взаимосвязи личностного и профессионального аспектов в процессе профессиональной подготовки психологов. Проанализировано категорию "психокоррекция" соответственно разных позиций психологической науки. Выделено, что предпосылками для психокоррекции будущего специалиста является деструкции психики, которые задаются базальным конфликтом "жизнь – смерть", в частности, остаточные и следовые эффекты эдипального происхождения. Выделено, что мотивация с ее неизменной эмоциональной окраской является ведущей в инициативе любого поведенческого акта. Акцентировано внимание на понимании мотивов психики человека необходимых для успешного осуществления диагностики и коррекции глубинного познания психики будущего специалиста. Подчеркнуто, что метод АСПП, разработанный и внедренный академиком Т. С. Яценко и его последователями в процесс профессиональной подготовки будущего психолога, доказывает целесообразность перекодировки внутреннего содержания психики в плоскость предметного мира. Отмечено, что доминантная мотивация заявляет о себе опосредованно и замаскирована в спонтанной активности субъекта. Заявлено о закономерности совершенствования путей восстановления взаимосвязей между сферами сознательного и бессознательного в мотивационно-глубинном познании будущего психолога. В контексте исследования проблемы отмечено, что в процессе глубинной коррекции будущих психологов-практиков необходима нейтрализация, ослабление активности ситуативных защит, что способствует оптимизации способов их проявления и изучения базальных, глубинно-детерминированных форм.
The article substantiates the peculiarities of the future psychologist's training. The interrelation of personal and professional aspects in the process of professional training of psychologists is emphasized. The category "psychocorrection" according to different positions of psychological science is analyzed. It is emphasized that the prerequisites for psycho-correction of the future specialist are the destruction of the psyche, which are asked by the basal conflict "life – death", in particular, the residual and trace effects of the edipal origin. It is emphasized that motivation with its unchanging emotional color is leading in the initiative of any behavioral act. The emphasis is on understanding the motives of the human psyche necessary for the successful implementation of diagnosis and correction of the profound knowledge of the psyche of a future specialist. It was emphasized that the method of ASPC, developed and implemented by Academician T. S. Yatsenko and its followers in the process of professional training of the future psychologist, proves the expediency of transcoding the internal content of the psyche into the plane of the objective world. It is stressed that the dominant motivation claims to be indirect and disguised through the spontaneous activity of the subject. The regularity of improvement of ways of restoration of interrelations between spheres of conscious and unconscious in the motivational-deep knowledge of the future psychologist is stated. In the context of studying the problem, it is emphasized that in the process of deep correction of future psychologists-practitioners, neutralization, weakening of the activity of situational protections, which helps to optimize the methods of their manifestation and the study of basal, deeply-deterministic forms, is necessary.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21526
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galushko.pdf386.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.