DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21461
Title: Моніторинг якості шкільної освіти: проблеми та перспективи впровадження
Authors: Шевчишена, О. В.
Keywords: шкільна освіта
моніторинг якості шкільної освіти
навчальний заклад
освітній процес
педагогічний процес
моніторинговий метод
учасники освітнього процесу
педагогічний працівник
школьное образование
мониторинг качества школьного образования
учебное заведение
образовательный процесс
педагогический процесс
мониторинговый метод
участники образовательного процесса
педагогический работник
school education
monitoring of quality of school education
educational institution
educational process
pedagogical process
participants in educational process
pedagogical worker
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шевчишена, О. В. Моніторинг якості шкільної освіти : проблеми та перспективи впровадження / О. В. Шевчишена // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 57-64.
Abstract: В статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи вітчизняних науковців до проблеми моніторингу як окремого феномену в контексті сучасної шкільної освіти. Проаналізовано поняття, пов’язані з моніторингом освітньої системи. Обґрунтовано моніторинг в контексті шкільної освіти як один із важливих сучасних механізмів щодо управління її якістю. Метою дослідження стало відстеження специфіки впливу низки чинників на якість шкільної освіти та обґрунтовано на цій основі систему впровадження моніторингу її якості. Визначено основні функціональні завдання моніторингу якості шкільної освіти та обґрунтовано важливість прогностичної та адаптаційної функцій в контексті здійснення моніторингового супроводу шкільного освітнього процесу. Доведено, що за допомогою моніторингового методу можна відстежувати проблеми, які супроводжують шкільну освіту, та своєчасно коригувати ті освітні процеси, які є неефективними для того чи іншого навчального закладу. Об’єктивність, точність та доступність результатів моніторингу якості шкільної освіти виступають в ролі запоруки якісного управління навчальним закладом, а відтак, сприяють ефективному розвитку шкільної освітньої системи в цілому. За результатами теоретичного дослідження напрацьовано висновок, згідно якого впровадження ефективної та постійної системи моніторингу на рівні сучасної школи виступає в ролі запоруки якісного управління закладами загальної середньої освіти. Запровадження системи моніторингу якості шкільної освіти стимулює позитивні зміни на рівні навчального закладу завдяки мотивуванню усіх учасників освітнього процесу до якісних змін у їхній діяльності.
В статье проанализированы теоретико-методологические подходы отечественных ученых к проблеме мониторинга как отдельного феномена в контексте современного школьного образования. Проанализированы понятия, связанные с мониторингом образовательной системы. Обоснованно мониторинг в контексте школьного образования как один из важных современных механизмов по управлению ее качеством. Целью исследования стало отслеживание специфики влияния ряда факторов на качество школьного образования и обосновано на этой основе систему внедрения мониторинга ее качества. Определены основные функциональные задачи мониторинга качества школьного образования и обоснована важность прогностической и адаптационной функций в контексте осуществления мониторингового сопровождения школьного образовательного процесса. Доказано, что с помощью мониторингового метода можно отслеживать проблемы, которые сопровождают школьное образование, и своевременно корректировать те образовательные процессы, которые являются неэффективными для того или иного учебного заведения. Объективность, точность и доступность результатов мониторинга качества школьного образования выступают в роли залога качественного управления учебным заведением, а затем, способствуют эффективному развитию школьной образовательной системы в целом. По результатам теоретического исследования наработано вывод, согласно которому внедрение эффективной и постоянной системы мониторинга на уровне современной школы выступает в роли залога качественного управления учреждениями общего среднего образования. Внедрение системы мониторинга качества школьного образования стимулирует позитивные изменения на уровне учебного заведения благодаря мотивировке всех участников образовательного процесса к качественным изменениям в их деятельности.
The article analyzes the theoretical and methodological approaches of domestic scientists to the problem of monitoring as a separate phenomenon in the context of modern school education. The concepts related to the monitoring of the educational system are analyzed. The monitoring in the context of school education as one of the important modern mechanisms for managing its quality is substantiated. The aim of the study is to trace the specifics of the influence of a number of factors on the quality of school education and on this basis a system for implementing monitoring of its quality is justified. The main functional tasks of monitoring the quality of school education are determined and the importance of prognostic and adaptive functions in the context of monitoring the maintenance of the school educational process is substantiated. It is proved that using the monitoring method it is possible to track the problems that accompany the school education and to correct on time the educational processes that are ineffective for one or another educational institution. Objectivity, accuracy and availability of the results of monitoring the quality of school education act as a guarantee of quality management of an educational institution, and thus contribute to the effective development of the school education system as a whole. According to the results of the theoretical research, the conclusion is reached that the introduction of an effective and permanent monitoring system at the level of the modern school serves as a guarantee of quality management of institutions of general secondary education. The introduction of a system for monitoring the quality of school education stimulates positive changes at the level of the educational institution due to the motivation of all participants of the educational process to qualitative changes in their activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21461
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchyshena.pdf338.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.