DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21453
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПоліщук, Д. С.-
dc.date.accessioned2018-10-26T13:44:59Z-
dc.date.available2018-10-26T13:44:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПоліщук, Д. С. Становлення та розвиток самостійності як психологічна проблема / Д. С. Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 45-53.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21453-
dc.description.abstractВ статті розглянуто витоки становлення самостійності та розкрито сутність досліджуваного феномену. Проаналізовано розуміння поняття самостійність в зарубіжній психології та розглянуто зміст понять, які допомагають розкрити проблематику самостійності, до яких належать "автономія", "незалежність", "самоефективність", "самодетермінація", "сепарація-індивідуація" тощо. Було також досліджено, який вплив здійснила зарубіжна психологія на досліджуваний феномен, простежено його розвиток в онтогенезі та встановлено, що досліджуване явище розвивається протягом всього життя людини. Було проаналізовано важливість кожного з етапів розвитку самостійності від народження до зрілої самостійності дорослої людини та встановлено необхідність зосередити увагу на розвитку самостійності в підлітковому віці, так як саме цей вік є періодом завершення дитинства та переходом до нового етапу психічного розвитку, який має на меті підготувати дитину до самостійного дорослого життя. Також було проаналізовано важливість досліджень, які здійснила радянська психологія в напрямку вивчення та розвитку поняття самостійність, центральною ідеєю якої є трактування поняття самостійності як прояву волі, якого докладає індивід при взаємодії з оточуючими людьми, проявляючи свою автономність в якості суб’єкта діяльності. Було наголошено на необхідності розвитку в учня досліджуваного феномену, так як він є справжнім джерелом та рушійною силою розвитку особистості. Також в статті було проаналізовано сучасний стан розвитку досліджуваного нами поняття та встановлено, що на сьогоднішній день спостерігається тенденція до інфантилізації молоді, яка проявляється в неспроможності передбачити наслідки власної поведінки та відповідати за свої помилки. Таким чином виникає необхідність провести дослідження з розвитку самостійності в учнів підліткового віку, в якому закладаються підвалини для переходу до дорослого життя.ua
dc.description.abstractВ статье рассмотрены истоки становления самостоятельности и раскрыта сущность исследуемого феномена. Проанализирована трактовка понятия самостоятельность в зарубежной психологии и рассмотрена суть понятий, которые помогают раскрыть проблематику самостоятельности, к которым относятся "автономия", "независимость","самоэффективность", "самодетерминация", "сепарация-индивидуация" и другие. Было также рассмотрено, какое влияние осуществила зарубежная психология на исследуемый феномен, прослежено его развитие в онтогенезе и установлено, что исследуемое явление развивается в течение всей жизни человека. Были проанализированы важность каждого из этапов развития самостоятельности от рождения до зрелой самостоятельности взрослого человека и установлена необходимость сосредоточить внимание на развитии самостоятельности в подростковом возрасте, так как именно этот возраст является периодом завершения детства и переходом к новому этапу психического развития, цель которого подготовить ребенка к самостоятельной взрослой жизни. Также была проанализирована важность исследований, которые осуществила советская психология в направлении изучения и развития понятия самостоятельность, центральной идеей которой является трактовка понятия самостоятельность как проявления воли, которое прилагает индивид при взаимодействии с окружающими людьми, проявляя свою автономность в качестве субъекта деятельности. Была отмечена необходимость развития у ученика исследуемого феномена, так как он является настоящим источником и движущей силой развития личности. Также в статье было проанализировано современное состояние исследуемого нами понятия и установлено, что на сегодняшний день наблюдается тенденция к инфантилизации молодежи, которая проявляется в неспособности предвидеть последствия своего поведения и отвечать за свои ошибки. Таким образом, возникает необходимость провести исследования по развитию самостоятельности у учащихся подросткового возраста, в котором закладываются основы для перехода ко взрослой жизни.ua
dc.description.abstractThe article deals with the origins of the formation of independence and discloses the essence of the phenomenon under study. The understanding of the notion of independence in foreign psychology is analyzed and the content of concepts that help to solve the problems of autonomy, which include autonomy, independence, self-efficiency, self-determination, separation-individualization, etc. are considered. It was also investigated which influence foreign psychology carried out on the phenomenon under study, traced its development in ontogenesis and found that the phenomenon under study develops throughout human life. The importance of each of the stages of development of independence from birth to the adult independence of an adult was analyzed and the need to focus on the development of independence in adolescence, since this age is the period of childhood completion and the transition to a new stage of mental development, which aims to prepare a child to an independent adult life. It also analyzed the importance of the research carried out by Soviet psychology in the direction of studying and developing the notion of independence, the central idea of which is to interpret the notion of independence as a manifestation of the will that the individual makes when interacting with other people, showing his autonomy as a subject of activity. It was emphasized on the need to develop a student in the phenomenon under study, as it is a true source and driving force of personality development. Also, the article analyzed the current state of development of the concept under investigation and found that today there is a tendency towards infantilisation of youth, which manifests itself in the inability to predict the consequences of their own behavior and to be responsible for their mistakes. Thus, there is a need to conduct a study on the development of autonomy in adolescent students, which laid the foundations for the transition to adult life.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectсамостійністьua
dc.subjectстановлення самостійностіua
dc.subjectавтономіяua
dc.subjectнезалежністьua
dc.subjectсамоефективністьua
dc.subjectсамодетермінаціяua
dc.subjectрозвиток самостійностіua
dc.subjectпідлітковий вікua
dc.subjectсамостоятельностьua
dc.subjectстановление самостоятельностиua
dc.subjectавтономияua
dc.subjectнезависимостьua
dc.subjectсамоэффективностьua
dc.subjectсамодетерминацияua
dc.subjectразвитие самостоятельностиua
dc.subjectподростковый возрастua
dc.subjectindependenceua
dc.subjectautonomyua
dc.subjectself-efficacyua
dc.subjectself-determinationua
dc.subjectindependence developmentua
dc.subjectadolescenceua
dc.subject.classification159.9.016.2ua
dc.titleСтановлення та розвиток самостійності як психологічна проблемаua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polishchuk.pdf348.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.