DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21286
Title: Особистість педагога-дефектолога – запорука успіху в питаннях вирішення завдань соціалізації вихованців спеціального закладу освіти
Authors: Супрун, Микола Олексійович
Мельниченко, М. В.
Keywords: виховання
фасилітація
особистісно-орієнтований підхід
спеціальний заклад освіти
training
facilitation
student-centered approach
the establishment of special education
Issue Date: 2013
Publisher: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Citation: Супрун, М.Особистість педагога-дефектолога – запорука успіху в питаннях вирішення завдань соціалізації вихованців спеціального закладу освіти / М. Супрун, М. Мельниченко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123 (2). - С. 328 - 332.
Abstract: У статті проаналізовано творчий доробок В.О. Сухомлинського та інших вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії гуманістичного виховання. Розглянуто питання щодо змістової основи поняття «фасилітація» в контексті ресурсів забезпечення творчого потенціалу педагога-дефектолога.
The article analyzes the creative heritage V. Sukhomlynsky and other domestic and foreign scientists in the theory of humanistic education. Questions regarding semantic foundations of the concept of "facilitation" in the context of resources to ensure the creative potential of the teacher-defectologist.
Description: Бібліографія. 1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання / Іван Дмитрович Бех. – К.: ІЗМН МО України, 1998. – 203 с. 2. Боришевський М.Й. Проблеми гуманізації виховного процесу: соціально-психологічний аспект / М.Й. Боришевський // Інформ. бюлетень АПН України, 1993. – № 3 – 4. – С. 3–10. 3. Гусинский Э.Н. Введение в философию образования / Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 200 с. 4. Киричук О.В. Основні принципи і структура організації виховного процесу в школі / О.В. Киричук // Рідна школа. – 1991. – № 12. – С. 3–11. 5. Киричук О.В. Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України / О.В. Киричук // Рідна школа. – 1991. – №5. – С. 3–10. 6. Орлов А.Б. Человекоцентрированный подход в психологии, психотерапии, образовании и политике (к 100-летию со дня рождения К. Роджерса) / А.Б. Орлов // Вопросы психологи. – 2002. – №2. – 272 с. 7. Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Д. Фрейберг. – М.: Смысл, 2002. – 527 с. 8. Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – М.: Политическая литература, 1982 – 270 с. 9. Сухомлинський В.О. Виховання без покарань / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: в 5 т. – К.: Вища школа, 1980. – С. 343–347. 10. Синьов В.М. Основи теорії виховання: навч. посіб. / В.М. Синьов, О.І. Пометун, В.І. Кривуша, М.О. Супрун / [за ред. В.М. Синьова]. – К.: РВВ КІВС, 2000. – 140 с. 11. Яцюк В.Я. Виховання традицій / В.Я. Яцюк // Рад. школа, 1990. – №12. – С. 32–34. 12. Rogers C. Freedom to learn for the 80's / С. Rogers. – Columbus, Ohio, 1983. – 130 р.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21286
ISSN: 978-7406-57-8
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suprun M. O..pdfстаття336.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.