DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21213
Title: Методика формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання
Authors: Бі Цзінчен
Keywords: саморозвиток
майбутній вчитель музичного мистецтва
поетапна методика
готовність до саморозвитку у вокально-хоровому навчанні
саморазвитие
будущий учитель музыкального искусства
поэтапная методика
готовность к саморазвитию в вокально- хоровом обучении
self-development
future teacher of musical art
step-by-step methodology
readiness for self-development in vocal-choral education
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Бі Цзінчен. Методика формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук - 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Бі Цзінчен ; [наук. кер. Болгарський Дмитро Анатолійович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 20 с.
Abstract: У дисертації досліджується проблема формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання. Конкретизовано поняття «готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання», розкриті теоретичні та практичні аспекти формування цього феномена. Доведено ефективність формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання за умов впровадження експериментальної методики, яка забезпечує динаміку формування рівнів досліджуваної готовності від низького до високого. Дана методика спрямована на різнобічний інтелектуальний і творчий розвиток студентів, формування у них здатності до постійної самоосвіти протягом усього життя. Означена методика складається з трьох етапів: пізнавально-оцінювального, конструктивно-розвивального, творчо- виконавського, що носять варіативний характер. Узагальнення результатів упровадження експериментальної методики у практику мистецьких ВНЗ України і Китаю дозволило визначити педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання. Практичним результатом впровадження розробленої та апробованої методики формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання є позитивна динаміка зростання всіх структурних компонентів досліджуваного педагогічного явища, що дає підстави зазначити доцільність та перспективність її застосування для підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у системі вищої музично-педагогічної освіти.
В диссертации исследуется проблема формирования готовности будущего учителя музыкального искусства к саморазвитию в процессе вокально-хорового обучения. Конкретизировано понятие «готовность будущего учителя музыкального искусства к саморазвитию в процессе вокально-хорового обучения», раскрыты теоретические и практические аспекты формирования этого феномена. Доказана эффективность формирования готовности будущего учителя музыкального искусства к саморазвитию в процессе вокально-хорового обучения в условиях внедрения экспериментальной методики, которая обеспечивает динамику формирования уровней исследуемой готовности от низкого до высокого. Разработанная методика направлена на разностороннее интеллектуальное и творческое развитие студентов, формирование у них способности к постоянному самообразованию в течение всей жизни. Данная методика состоит из трех этапов: познавательно-оценочного, конструктивно-развивающего, творчески-исполнительского, которые носят вариативный характер. Обобщение результатов внедрения экспериментальной методики в практику художественных ВУЗ Украины и Китая позволило определить педагогические условия формирования готовности будущего учителя музыкального искусства к саморазвитию в процессе вокально-хорового обучения. Практическим результатом внедрения разработанной и апробированной методики формирования готовности будущего учителя музыкального искусства к саморазвитию в процессе вокально-хорового обучения является положительная динамика роста всех структурных компонентов исследуемого педагогического явления, что дает основание отметить целесообразность и перспективность ее применения для повышения эффективности профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства в системе высшего музыкально-педагогического образования.
In the dissertation the problem of formation of readiness of the future teacher of musical art for self-development in the process of vocal-choral education is investigated. The concept of "readiness of the future teacher of musical art for self- development in the process of vocal-choral learning" is concretized, theoretical and practical aspects of the formation of this phenomenon are revealed. The efficiency of forming the readiness of the future teacher of musical art for self-development in the process of vocal-choral training is proved in conditions of introduction of the experimental technique that provides the dynamics of the levels of the researched readiness from low to high. The developed methodology is aimed at the versatile intellectual and creative development of students, the formation of their ability to permanent self-education throughout life. This technique consists of three stages: cognitive-evaluative, constructive-developing, creative-performing, which are of a variable nature. The generalization of the results of the introduction of the experimental methodology into the practice of art universities in Ukraine and China made it possible to determine the pedagogical conditions for forming the readiness of the future teacher of musical art for self-development in the process of vocal-choral education. The practical result of the introduction of the developed and tested methodology for forming the readiness of the future teacher of musical art for self- development in the process of vocal-choral education is the positive dynamics of growth of all structural components of the studied pedagogical phenomenon, which gives grounds to note the expediency and the prospects of its application for improving the professional training of future teachers of musical art in the system of higher musical and pedagogical education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21213
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bee_Jingchen.pdf334.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.