DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 20 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21126
Title: Компетентнісний підхід до формування музичного мислення підлітків у процесі музичного навчання
Authors: Палаженко, О. П.
Keywords: компетентнісний підхід
компетентність
компетенція
мислення
музичне мислення
інтонація
музично-інтонаційний словник
competence approach
competence
jurisdiction
thought
musical thought
intonation
musically intonation dictionary
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Палаженко, О. П. Компетентнісний підхід до формування музичного мислення підлітків у процесі музичного навчання / О. П. Палаженко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 20 (25). - С. 109-113.
Abstract: У статті досліджуються особливості реалізації компетентнісного підходу до формування мисленнєвої діяльності підлітків у процесі музичного навчання загалом та під час удосконалення музично-інтонаційного словника учнів. Компетенцію ми розуміємо як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, сукупність знань, умінь, навичок та способів діяльності. Також виокремлюємо поняття компетентність як володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності. Компетентнісний підхід в освіті пов'язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки ґрунтується на особистості учня та може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій.
The article deals with the peculiarities of competence approach to the formation of adolescent mental activity in the music training in general and in the improvement of musical intonation vocabulary students. Competence we understand as a set of interrelated personality traits, body of knowledge, skills and ways of life. Also, the concept of competence as a separate group ownership man respective competence, containing her personal attitude to the subject activity. Competence approach in education linked to personality oriented and active approach to learning, as based on the individual student and can be implemented and tested only in the performance of specific student specific set of actions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21126
Appears in Collections:Випуск 20 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palazhenko O. P..pdf188.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.