DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 20 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21103
Title: Особливості розвитку комунікативної компетентності студентів мистецьких факультетів в умовах фортепіанного навчання
Authors: Сє Фан
Keywords: компетентність
комунікація
фортепіанне навчання
педагогічне спілкування
творча взаємодія
розвиток
мистецька освіта
competence
communication
piano training
pedagogical communication
creative interaction
development
art education
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сє Фан. Особливості розвитку комунікативної компетентності студентів мистецьких факультетів в умовах фортепіанного навчання // Сє Фан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 20 (25). - С. 66-70.
Abstract: У статті розглядаються різні аспекти процесу розвитку комунікативної компетентності студентів мистецьких факультетів. Виходячи з розуміння комунікації як визначального чинника забезпечення діалогічної взаємодії, необхідного механізму забезпечення ефективного навчання, обґрунтовується значимість комунікативної компетентності для професійної діяльності музиканта-педагога. Розкрито особливості процесу передачі музичної інформації. Доведено, що в системі фортепіанного навчання формування комунікативної компетентності потребує розв’язання різноманітних завдань та розробки спеціальних методичних підходів, зорієнтованих на специфіку фахової підготовки студентів. Пріоритетними напрямками розвитку комунікативної компетентності студентів визначено набуття умінь професійно-педагогічного спілкування, засвоєння професійних комунікативних навичок, становлення особистісного досвіду комунікативної діяльності. Підкреслюється, що організація навчального процесу на засадах діалогу та використання інтерактивних методів навчання сприяють розвитку комунікативної компетентності студентів.
The article considers various aspects of development of the communicative competence of students of the Faculty of Arts.The importance of communicative competence for the professional activity of the music teacher based on the understanding of communication as a key factor in ensuring mutual dialogue, the necessary mechanism to ensure effective learning is substantiated. Features of music information transfer are opened. It is proved that in system of piano training the formation of communicative competence requires the solution of various problems and the development of specific methodological tools which are tailored to the specifics of the training of students. The priority directions of development of communicative competence of students are abilities of professionally-pedagogical communication, the assimilation of professional communication skills, and the formation of personal experience of communicative activity. It is emphasized that the organization of educational process on the basis of dialogue and the use of interactive methods contribute to the development of communicative competence of students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21103
Appears in Collections:Випуск 20 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sie Fan.pdf191.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.