DSpace at library NPU Dragomanova » Соціальна робота в Україні: теорія і практика » 2014 рік » № 1-2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20530
Title: Модернізація освіти у світлі вітчизняного соціокультурного дискурсу
Authors: Бабій, С.
Keywords: людина
освіта
культура
модернізація
виховання
зарубіжний досвід
человек
образование
культура
модернизация
воспитание
зарубежный опыт
people
education
culture
modernization
education
foreign experience
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бабій, С. Модернізація освіти у світлі вітчизняного соціокультурного дискурсу / С. Бабій // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – 2014. – № 1-2. – С. 6-13.
Abstract: У статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми модернізації освіти у сучасних умовах глобалізованого суспільства; автор стверджує, що на заваді модернізаційних процесів стоять не лише кризові процеси в економіці та політичному житті суспільства, але й такі явища, як корупція, маніпуляція свідомістю, всесилля чиновника, ангажованість освіти у традиційну проблематику, притаманну індустріальному суспільству; модернізація вимагає викорінення означених явищ, залучення міжнародного досвіду демократизації освіти та її автономії, громадсько-державного управління освітою тощо.
В статье анализируются теоретические и практические проблемы модернизации образования в современным условиям глобализирующегося общества; автор утверждает, что на пути модернизационных процессов стоят не только кризисные процессы в экономике и политической жизни общества, но и такие явления, как коррупция, манипуляция сознанием, всесилие чиновника, ангажированность образования в традиционную проблематику, присущую индустриальному обществу; модернизация требует искоренения указанных явлений, привлечение международного опыта демократизации образования и ее автономии, общественно-государственного управления образованием и т. д.
The article analyzes the theoretical and practical problems of modernization of education in modern globalized society; the author argues that the path of modernization processes are not only the crisis in the economy and political life of society, but also phenomena such as corruption, manipulation of consciousness, omnipotence official engagement in traditional educational problems inherent in industrial society, modernization requires the elimination of these phenomena, attracting international experience democratization of education and its autonomy, social and governance education, etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20530
Appears in Collections:№ 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babii.pdf452.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.