DSpace at library NPU Dragomanova » Соціальна робота в Україні: теорія і практика » 2015 рік » № 1-4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20466
Title: Інформаційна культура педагога: проблеми визначення та формування
Authors: Шовш, К. С.
Keywords: людина
освіта
інформація
інформаційна культура
навчання
виховання
человек
образование
информация
информационная культура
обучение
воспитание
man
education
information
information culture
education
education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шовш, К. С. Інформаційна культура педагога : проблеми визначення та формування / К. С. Шовш // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 1-4. – С. 47-56.
Abstract: У статті аналізується процес формування інформаційної культури майбутнього педагога, загалом, соціального педагога, зокрема. Автор відзначає, що інформаційні компетенції для вчителя є чинником його авторитету серед учнівської молоді, а разом з тим – засобом інтенсифікації навчально-виховного процесу. Вчитель має володіти такою інформаційною культурою, завдяки якій він зможе в педагогічній формі транслювати основні знаннєві здобутки людства своїм учням; вміння утворити цю педагогічно сформовану інформацію з неохопного інформаційного середовища, що сьогодні функціонує, є важливою особистісно-професійною компетентністю вчителя нового покоління, педагога інформаційної доби. Інформаційна культура вчителя є невід’ємною складовою його загальної педагогічної та особистісної культури.
В статье анализируется процесс формирования информационной культуры будущего педагога в целом, социального педагога, в частности. Автор отмечает, что информационные компетенции для учителя являются фактором его авторитета среди учащейся молодежи, а вместе с тем – средством интенсификации учебно-воспитательно го процесса. Учитель должен обладать такой информационной культурой, благодаря которой он сможет в педагогической форме транслировать основные знания достижения человечества своим ученикам; умение создать эту педагогически сложившуюся информацию по необъятной информационной среде, которая сегодня функционирует, является важной личностно-профессиональной компетентностью учителя нового поколения, педагога информационной эпохи. Информационная культура учителя является неотъемлемой составляющей его общей педагогической и личностной культуры.
The article analyzes the process of formation of information culture of future teachers in general, social workers, in particular. The author notes that information for teacher competence is a factor in its credibility among students and at the same time – a means of intensifying the educational process. The same teacher should possess such information culture, by which it can broadcast in the form of educational achievements of mankind basic knowledge to their students; this ability to create pedagogically existing information neohopnoho information environment that today operates is an important personal and professional competence of the new generation of teachers, teacher information age. Teacher’s information culture is an integral part of its overall educational and personal culture.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20466
Appears in Collections:№ 1-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shovsh.pdf133.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.