DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5 (87) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20402
Title: Технологічний підхід до освітнього процесу у ВНЗ
Other Titles: Technological approach to the educational process in the university
Authors: Безʼязичний, Б. І.
Журід, С. М.
Худякова, В. Б.
Шаленко, В. В.
Keywords: технологія освіти
педагогічні технології навчання
технічні засоби навчання
модульно-рейтингова технологія
дистанційне навчання
technology of education
pedagogical technologies of teaching
hardware’s in teaching
module-rating technology
controlled from distance teaching
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Технологічний підхід до освітнього процесу у ВНЗ / Б. І. Безʼязичний, С. М. Журід, В. Б. Худякова, В. В. Шаленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5 (87). - С. 9-12.
Abstract: Метою статті є аналіз педагогічної та соціологічної літератури з відомих технологій навчання в організації навчального процесу студентів вищих навчальних закладів. Тема статті є актуальною, тому що ефективність процесу навчання багато в чому визначається технологіями, які використовуються при навчанні. В даній статті розкриваються такі поняття як: технологія освіти, педагогічні технології навчання, технічні засоби навчання. Основний зміст дослідження складає аналіз поглядів різних вчених щодо способу вираження суті педагогічної технології в навчанні студентів. В статті представлено характеристики, які мають належати до технології навчання: сучасність, науковість, оптимізація учбового процесу, інтеграція, широке використання технічних засобів навчання і дидактичних матеріалів, оптимальність учбово-матеріальної бази учбового закладу, якісна оцінка результату учбової роботи. Крім цього в статті розкривається модульно-рейтингова технологія, дистанційне навчання і тестування студентів, які є найприйнятнішими для індивідуалізованого навчання студентів в рамках сучасних технологій. Технологія навчання повинна бути направлена на конструювання і здійснення учбового процесу, який гарантує досягнення поставлених цілей.
The purpose of article is the analysis of pedagogical and sociological literature on known technologies of training in the organization of educational process of students of higher educational institutions. The subject of article is actual since efficiency of process of training in many respects is defined by technologies which are used when training. In this article such concepts as reveal: technology of education, pedagogical technologies of training, technical means of training. The main content of research makes the analysis of views of different scientists concerning a way of expression of an essence of pedagogical technology in training of students. Characteristics which have to belong to technology of training are presented in article: present, scientific character, optimization of educational process, integration, wide use of technical means of training and didactic materials, optimality of educational material resources of educational institution, quality standard of result of study. Besides in article the modular and rating technology, distance learning and testing of students which are the most acceptable for the individualized training of students within modern technologies reveals. The technology of training has to be directed on designing and implementation of educational process which guarantees achievement of purposes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20402
Appears in Collections:Випуск 5 (87)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezyazichnuy, S. N. Zhurid, V. B. Khudyakova, V. V. Shalenko, Y. B. Ghil..pdf402.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.