DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1 (95) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20271
Title: Формування мотивації зайняття спортом у сучасної молоді
Other Titles: Formation of motivation for sports in modern youth
Authors: Ковальчук, Н. В.
Шапар, К. О.
Плешакова, О. В.
Keywords: мотивація заняття спортом
сучасна молодь
motivation of sports
modern youth
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ковальчук, Н. В. Формування мотивації зайняття спортом у сучасної молоді / Н. В. Ковальчук, К. О. Шапар, О. В. Плешкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 1 (95). - С. 33-36.
Abstract: Формування мотивації зайняття спортом у сучасної молоді. Ковальчук Н.В., Шапар К.О., Плешакова О.В. Студентство, особливо на початковому етапі навчання, є найбільш вразливою частиною молоді, тому стикається з низкою труднощів, пов'язаних із збільшенням навчального навантаження, невисокою руховою активністю, відносною свободою студентського життя, проблемами в соціальному та міжособистісному спілкуванні. Нинішні студенти - це основний трудовий резерв нашої країни, це майбутні батьки, і їх здоров'я і благополуччя є запорукою здоров'я і благополуччя всієї нації. У зв'язку з цим величезну роль відіграє вивчення мотивів, інтересів і потреб сучасної молоді в заняттях фізичними вправами. Мотивація до фізичної активності - особливий стан особистості, спрямоване на досягнення оптимального рівня фізичної підготовленості та працездатності. Процес формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом - це не миттєвий, а багатоступінчастий процес: від перших елементарних гігієнічних знань та навичок до глибоких психофізіологічних знань теорії і методики фізичного виховання і інтенсивних занять спортом Найбільш сильною мотивацією молоді до занять фізичними вправами є можливість зміцнення свого здоров'я та профілактика захворювань. Благотворну дію на організм фізичних вправ відомо давно. В даний час його можна розглядати з двох взаємозалежних напрямках: формування здорового способу життя та зменшення вірогідності захворювань, в тому числі і професійних; лікувальний вплив фізичних вправ при багатьох видах хвороб. Основними мотивами до занять фізичною культурою у вузі є:оздоровчі, рухливо-діяльнісні, змагально-конкурентні, естетичні, комунікативні, пізнавально-розвиваючі, творчі, професійно-орієнтовані, виховні, статусні, культурологічні, адміністративні та психолого-значущі.
Students, especially at the initial stage of their education, are the most vulnerable part of the youth, and therefore face a number of difficulties associated with an increase in academic load, low motor activity, relative freedom of student life, problems in social and interpersonal communication. Current students - this is the main labor reserve of our country, it's future parents, and their health and well-being are a guarantee of the health and well-being of the entire nation. In connection with this, a huge role is played by studying the motives, interests and needs of modern youth in exercising physical exercises. Motivation to physical activity is a special person's state of mind, aimed at achieving the optimal level of physical fitness and ability to work. The process of forming interest in physical education and sports is not an instant, but a multi-stage process: from the first elementary hygienic knowledge and skills to deep psychophysiological knowledge of theory and methodology of physical education and intensive sports. The strongest motivation of young people to exercise is the ability to strengthen their own health and disease prevention. The beneficial effect on the body of physical exercises has long been known. Currently, it can be viewed from two interrelated directions: the formation of a healthy lifestyle and reducing the probability of diseases, including professional; curative effect of physical exercises with many kinds of diseases. The main motives for pursuing physical education in the university are: recreational, mobile-activity, competitivecompetitive, aesthetic, communicative, cognitive-developing, creative, professional-oriented, educational, status, culturological, administrative and psychological-significant.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20271
Appears in Collections:Випуск 1 (95)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalchuk N.V., Shapar K.O., Pleshakova O.V..pdf395.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.