DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 134 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20233
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРостока, М. Л.-
dc.date.accessioned2018-08-03T09:39:36Z-
dc.date.available2018-08-03T09:39:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationРостока, М. Л. Наукова преамбула запровадження технологій випереджального розвитку майбутніх педагогів професійного навчання / М. Л. Ростока // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХIV (134). – С. 187-193.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20233-
dc.description.abstractУ статті розкривається наукова преамбула запровадження технологій випереджального розвитку майбутніх педагогів професійного навчання в умовах сучасного навчального закладу. Випереджальний характер навчання представляється як концепт у проектуванні та реалізації означених технологій. Аналізується науковий доробок сучасних вчених і педагогів-новаторів, наголошується на необхідності формування відповідного інформаційно-освітнього середовища підготовки педагогів професійного навчання з врахуванням як педагогічного, так і галузевого спрямування їхньої майбутньої діяльності. Підкреслюється значущість інноваційної підготовки педагогічних кадрів в епоху розбудови інформаційного суспільства з врахуванням впливу глобалізаційних трансформацій. Пропонується альтернативний перелік сучасних технологій яким треба навчати майбутніх педагогів професійного навчання. Акцентується увага на інтегративному підході запровадження технологій випереджального розвитку майбутніх педагогів професійного навчання – комплексному навчанні як педагогічним, так і виробничим технологіям.ua
dc.description.abstractВ статье раскрывается научная преамбула внедрения технологий опережающего развития будущих педагогов профессионального обучения в условиях современного учебного заведения. Опережающий характер обучения представляется как концепт в проектировании и реализации указанных технологий. Анализируется научно-педагогический опыт, подтверждается необходимость формирования соответствующей информационно- образовательной среды подготовки педагогов профессионального обучения в векторе как педагогического, так и отраслевого направления их будущей деятельности. Подчеркивается значимость инновационного обучения педагогических кадров в эпоху построения информационного общества с учетом влияния глобализационных трансформаций. Предлагается альтернативный перечень современных технологий, которым надо обучать будущих педагогов профессионального обучения. Акцентируется внимание на интегративном подходе при внедрении технологий опережающего развития будущих педагогов профессионального обучения – комплексном обучении как педагогическим, так и производственным технологиям.ua
dc.description.abstractIn the article the scientific preamble of introduction of technologies of advanced development of future teachers of vocational training inconditions of modern educational institutionis revealed. The advanced nature of training is presented as a conceptin the design and implementation of these technologies. The scientific and pedagogical experience is analyzed, the necessity of forming an appropriate information and educational environment for the training of professional education teachers in the vector of both the pedagogical and the sectoral direction of their future activity is confirmed. The importance of innovative training of pedagogical personnel in the era of building an information society is emphasized, taking into account the impact of globalization transformations. An alternative list of modern technologies is proposed, which should be taught to future teachers of vocational training. Attention is focused on the integrative approach in the introduction of technologies for advanced development of future teachers of vocational training – comprehensive education in both edagogical and production technologies.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectтехнології випереджального розвиткуua
dc.subjectпедагог професійного навчанняua
dc.subjectпідготовка педагогічних кадрівua
dc.subjectінформаційно-освітнє середовищеua
dc.subjectтехнологии опережающего развитияua
dc.subjectпедагог профессионального обученияua
dc.subjectинформационно-образовательная средаua
dc.subjecttechnologies advancing developmentua
dc.subjectpedagogy of vocational trainingua
dc.subjectinformational and educational environmentua
dc.subject.classification377.1: 378.1ua
dc.titleНаукова преамбула запровадження технологій випереджального розвитку майбутніх педагогів професійного навчанняua
dc.title.alternativeScientific Preamble Implementation of Technology Advancing Development of Pedagogy of Vocational Training the Preparationua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 134

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rostoka.pdf282.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.