DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6 (88) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20197
Title: Комплексний педагогічний контроль у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ
Other Titles: Comprehensive pedagogical control in the process of physical education of university students
Authors: Безʼязичний, Б. І.
Попова, А. В.
Худякова, В. Б.
Keywords: педагогічний контроль
фізичне виховання студентів
розвиток рухових якостей
тестування
pedagogical control
physical education of students
development of motive qualities
testing
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Безʼязичний, Б. І. Комплексний педагогічний контроль у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ / Б. І. Безʼязичний, А. В. Попова, В. Б. Худякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 6 (88). - С. 14-18.
Abstract: У даній статті розглядаються питання комплексного педагогічного контролю фізичного виховання студентів вузів. Тема статті є актуальною, тому що виявлення найбільш ефективних засобів і методів педагогічного контролю дозволить контролювати хід фізичної підготовленості студентів і вносити корективи в управління педагогічним процесом фізичного вдосконалення. Засобами контролю служать: функціональна підготовленість студентів; морфологічні особливості; психологічні характеристики; зміст і спрямованість учбово-тренувальних занять; технічна майстерність. У процесі дослідження нами було розроблено тести, що відповідають вимогам стандартизації, які доповнюють діючі контрольні вправи програми вузу. Авторами також визначено тести, які найбільш об'єктивно виражають ступінь розвитку рухових якостей, що дозволить поліпшити управління процесом фізичної підготовки і обґрунтовано його планувати. Дані методи педагогічного контролю можуть бути диференційовано використані при етапному, поточному і оперативному контролі фізичного виховання студентів.
This article deals with the issues of comprehensive pedagogical control of physical education of university students. The topic of the article is topical, since the identification of the most effective means and methods of pedagogical control will make it possible to monitor the progress of physical fitness of students and make adjustments to the management of the pedagogical process of physical improvement. Means of control are: the functional readiness of students; Morphological features; Psychological characteristics; The content and focus of training sessions; Technical skill. During the research, we developed tests that meet the requirements of standardization, which complement the current control exercises of the university program. Authors also defined tests that most objectively express the degree of development of motor qualities, which will improve the management of the physical training process and reasonably plan it. These methods of pedagogical control can be differentially used in the stage, current and operational control of physical education of students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20197
Appears in Collections:Випуск 6 (88)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezyazichnuy B. I., Popova A. V., Khudyakova V. B..pdf403.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.