DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20154
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМордоус, І. О.-
dc.contributor.authorКуценко, І. М.-
dc.date.accessioned2018-07-26T08:09:34Z-
dc.date.available2018-07-26T08:09:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationМордоус, І. О. До питання про використання педагогічних технологій у роботі з навчання дітей молодшого дошкільного віку іноземної мови = To the issue of pedagogic technologies use in work on teaching of foreign language to junior preschool children / І. О. Мордоус, І. М. Куценко // Освітній дискурс. Гуманітарні науки : збірник наукових праць = Educational discourse. Humanities sciences : collection of scientific papers. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 5. – С. 53-65.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20154-
dc.description.abstractАктуальність дослідження. Оскільки мова – це засіб комунікації, формування світогляду та розвитку особистості, а іноземна мова дозволяє збагатити ці процеси, виникає необхідність удосконалення процесу ознайомлення дітей з останньою. Значущість дослідження полягає в тому, що навчання дітей іноземної мови на даному етапі розвитку суспільства є однією з важливих проблем сучасної дошкільної освіти. Суспільство виховує прогресивних дітей, тому саме на даному етапі становлення України, як незалежної та самостійної держави, постає актуальним використання інноваційних технологій, як сучасного засобу розвитку дитини. Саме молодший дошкільний період є найкращим для початку вивчення іноземної мови, яка є невід’ємною ланкою розвитку країни та створенням можливостей розвитку особистості. Постановка проблеми. Як доводить ряд досліджень, використання інноваційних технологій в освітньому процесі дозволяє інтенсифікувати навчально-пізнавальну діяльність. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення ефективності ознайомлення дітей дошкільного віку з основами іншомовного спілкування постало предметом наукового пошуку багатьох авторів, серед них: Н. Барбелко, А. Басіна, Т. Гуревич, І. Зимня, І. Мірошник, О. Протасова, С. Соколовська, Т. Шкваріна, В. Щебедина. Окремо розглядалося питання застосування інноваційних підходів у роботі з дітьми, зокрема такими науковцями: Дж. Ашер, І. Баринкіна, Н. Вершкова, С. Гунько, Л. Гусак, Г. Доман, Х. Дорон, О. Єфименко, М. Зайцев, С. Лупан, Н. Маркова, М. Монтессорі, Ю. Рудник. Постановка завдання. Не зважаючи на доведений науковцями факт позитивного впливу навчання дітей іноземної мови в дошкільний період дитинства на загальний когнітивний розвиток і подальші успіхи, потребують ретельного, науково обґрунтованого підбору шляхи організації окресленого процесу в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку, що обумовлено їх психофізіологічними особливостями розвитку. Виклад основного матеріалу. Багато авторів вважають дошкільний вік винятково «чутливим» до сприйняття та відтворення мови. Розвиток рідної мови передує розвитку іноземної і дає підґрунтя для оволодіння другою мовою. Крім того, відбувається інтенсивний розвиток всіх фізичних та психічних процесів, які «підлаштовуються» під середовище, що оточує дитину, що, в свою чергу, дозволяє природнім шляхом ознайомити дітей з основами іншомовного спілкування. Врахування вищезазначеного особливо важливе у роботі з дітьми молодшого дошкільного віку, адже механізм їх психофізіологічного розвитку надзвичайно вразливий. В даному випадку використання педагогічних технологій слугує його урізноманітненню, що стимулює і його пришвидшенню. Проте, не всі запропоновані сучасними педагогами інноваційні технології розраховані на роботу з дітьми молодшого дошкільного віку або адаптовані до такої. Висновки. Для молодшого дошкільного віку характерне мимовільне сприйняття та запам’ятовування мовлення, як рідного, так і іноземного. Враховуючи психологічні можливості даної вікової групи, можна зробити висновок, що іноземна мова, вивчена саме в цей віковий період, сприймається легко та невимушено і засвоюється без додаткових зусиль з боку дитини за умови методично грамотної організації даного процесу. На сучасному етапі актуальності набуває питання навчання дітей дошкільного віку саме на засадах інноваційних технологій, які виступають ефективним засобом в умовах особливостей розвитку дітей даної вікової категорії.ua
dc.description.abstractUrgency of research. Since language is a means of communication, the formation of a worldview and the development of personality, and a foreign language can enrich these processes, there is a need to improve the process of familiarizing children with the latter. The significance of the study is that teaching children of foreign languages at this stage of society's development is one of the important problems of modern preschool education. The society educates progressive children; therefore, at this stage of the formation of Ukraine as an independent and separate state, the use of innovative technologies as a modern means of development of the child appears urgent. It is exactly the junior preschool period that is the best to begin the study of a foreign language, which is an integral part of the development of the country and the creation of opportunities for personality development. Target setting. As several studies prove, the use of innovative technologies in the educational process can intensify educational and cognitive activity. Actual scientific researches and issues analysis. The issue of improving the effectiveness of familiarizing children of preschool age with the basics of foreign language communication was the subject of scientific research of many authors, among them: N. Barbelko, A. Basina, T. Hurevych, I. Zymnia, I. Miroshnyk, O. Protasova, S. Sokolovska, T. Shkvarina, V. Shchebedyna. The issue of innovative approaches use in work with children was studied separately by the following scientists: J. Asher, I. Barynkina, N. Vershkova, S. Hunko, L. Husak, H. Doman, Kh. Doron, O. Yefymenko, M. Zaitsev, S. Lupan, N. Markova, M. Montessori, Yu. Rudnyk. The research objective. Despite the fact of the positive influence of the teaching of foreign language to children in the preschool period of childhood on general cognitive development and further successes has been proved by scientists, they need a thorough, scientifically grounded selection of ways of organizing the outlined process in working with children of junior preschool age due to their psychophysiological peculiarities of development. The statement of basic materials. Many authors consider the preschool age to be exceptionally "sensitive" to the perception and reproduction of the language. The development of the native language precedes the development of the foreign language and gives the basis for mastering the second language. In addition, there is an intensive development of all physical and mental processes that are "adapted" to the environment surrounding the child, which, in turn, permits the natural way to acquaint children with the basics of foreign language communication. Consideration of the above-mentioned is especially important in working with children of junior preschool age, as the mechanism of their psycho-physiological development is extremely vulnerable. In this case, the use of pedagogical technologies serves for its diversification, which stimulates and accelerates it. However, not all innovational technologies offered by modern educators are designed for work with children of junior preschool age or adapted to such. Conclusions For junior preschoolers, involuntary perception and memory of speech, both native and foreign, is characteristic. Given the psychological capabilities of this age group, we can conclude that a foreign language, studied precisely in this age period, is perceived easily and informally and assimilated without additional efforts on the part of the child provided methodically competent organization of the process. At the current stage, the issue of teaching children of preschool age on the principles of innovative technologies, which act as an effective means in the conditions of development of children of this age category becomes more and more popular.ua
dc.language.isoukua
dc.publisher«Видавництво «Гілея»ua
dc.subjectдітиua
dc.subjectмолодший дошкільний вікua
dc.subjectраннє навчання іноземної мовиua
dc.subjectпедагогічні технологіїua
dc.subjectchildrenua
dc.subjectjunior preschool ageua
dc.subjectearly foreign language teachingua
dc.subjectpedagogical technologiesua
dc.subject.classification373.2.091.3:81`243ua
dc.titleДо питання про використання педагогічних технологій у роботі з навчання дітей молодшого дошкільного віку іноземної мовиua
dc.title.alternativeTo the issue of pedagogic technologies use in work on teaching of foreign language to junior preschool childrenua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mordous I. O., Kutsenko.pdf274.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.