DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 133 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20118
Title: Вокальний навчальний репертуар в контексті модернізаційних підходів
Other Titles: Vocal training repertoire in the context of modernization approaches
Authors: Макарова, Е. В.
Яковенко, В. Г.
Keywords: модернізація
вокально-педагогічний репертуар
професійна музична освіта
наскрізні комплексні програми
модернизация
вокально-педагогический репертуар
профессиональное музыкальное образование
сквозные комплексные программы
modernization
vocal and pedagogical repertoire
professional music education
through comprehensive programs
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Макарова, Е. В. Вокальний навчальний репертуар в контексті модернізаційних підходів / Е. В. Макарова, В. Г. Яковенко // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХІІІ (133). – С. 154-158.
Abstract: В статті розглядаються питання модернізації навчального процесу в структурі підготовки фахівця музично- естетичного виховання, учителя музичного мистецтва, шляхом інтенсифікаційного підходу до добору вокально-педагогічного репертуару в контексті створення “наскрізних комплексних” індивідуальних програм студентів. Розкриваються нові принципи підходу до підбору індивідуальних навчальних програм студентів, застосовуються нові методи організаційних форм навчання, які б інтенсифікували формування професійно- вокальні компетенції майбутніх фахівців. Науково обґрунтовано мету і шляхи реалізації модернізації навчального процесу в класі “Постановка голосу” в контексті нових підходів до добору і використанню навчально- вокального репертуару в умовах університетської музичної освіти. Проведено аналіз наукових досліджень і публікацій з означеної проблеми, зроблено висновок що вокально- технічні навички та уміння засвоюються насамперед під час виконання вокально- педагогічного репертуару, що тільки створення так званих індивідуальних “наскрізних комплексних” програм студентів дає можливість інтенсифікувати навчальний процес.
В статье рассматриваются вопросы модернизации учебного процесса в структуре подготовки специалиста музыкально эстетического воспитания, учителя музыкального искусства, путем интенсификацийного подхода к подбору вокально-педагогического репертуара в контексте создания “сквозных комплексных” индивидуальных программ студентов. Раскрываются новые принципы подхода к подбору индивидуальных учебных программ студентов, применяются новые методы организационных форм обучения, которые интенсифицировали бы формирование профессионально вокальные компетенции будущих специалистов. Научно обосновано цель и пути реализации модернизации учебного процесса в классе “Постановка голоса” в контексте новых подходов к подбору и использованию учебно вокального репертуара в условиях университетского музыкального образования. Проведен анализ научных исследований и публикаций по данной проблеме, сделан вывод что вокально технические навыки и умения усваиваются прежде всего при выполнении вокально педагогического репертуара, только создание так называемых индивидуальных “сквозных комплексных” программ студентов дает возможность интенсифицировать учебный процесс.
The article deals with the modernization of the educational process in the structure of training specialist music and aesthetic education, music teacher, by selection, intensification approach to teaching vocal repertoire in the context of the creation of “integrated cross-cutting” of individual programs students. Disclosed new principles approach to the selection of individual training programs students apply new methods of organizational learning that would be intensified formation of professional and vocal competence of future specialists. Scientifically substantiated objective and ways to implement the modernization of the educational process in the classroom “setting rates” in the context of new approaches to selection and training and use of vocal repertoire in terms of university music education. An analysis of research and publications on the abovementioned problem concluded that vokalno-technical skills and ability absorbed primarily at runtime vokalno-pedagogical repertoire that only the creation of so-called individual “through-integrated” programs enables students to intensify the learning process.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20118
Appears in Collections:Випуск 133

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarova.pdf256.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.