DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (І том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19840
Title: Послуга патронату в системі захисту та підтримки сімей з дітьми в об'єднаній територіальній громаді
Authors: Слозанська, Г. І.
Keywords: патронат
патронатні сім’ї
патронатний вихователь
дитина-сирота
дитина позбавлена батьківського піклування
соціальна послуга
об’єднана територіальна громада
patronage
patronage families
patronage educator
orphan child
child deprived of parental care
social service
united territorial community
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Слозанська, Г. І. Послуга патронату в системі захисту та підтримки сімей з дітьми в об'єднаній територіальній громаді / Г. І. Слозанська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (І том). - С. 214-222
Abstract: У статті здійснено аналіз історичних аспектів становлення і розвитку патронату над дітьми як альтернативної форми виховання; досліджено літературні джерела, присвячені висвітленню питання сімейних форм виховання; охарактеризовано зарубіжний досвід становлення патронатних сімей; розкрито особливості реалізації послуги патронату в системі захисту та підтримки сімей з дітьми в об’єднаних територіальних громадах України; проаналізовано вітчизняне нормативно-правове забезпечення патронату та визначено проблеми, з якими стикнуться громади в процесі запровадження послуги патронату.
Patronate service in the system of families with children protection and support in the united territorial community. In the article the it has been analyzed the historical aspects of formation and development of patronage over children as an alternative form of education; studied the literary sources devoted to the issue of family forms of education; characterizedthe foreign experience of the formation of patronage families, features of realization of patronage service in the system of protection and support of families with children in the united territorial communities of Ukraine; shown the domestic normative-legal support of the patronage and the problems faced by the community in the process of implementing the patronage service are identified.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19840
Appears in Collections:Випуск 24 (І том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slozanska.pdf309.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.