DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 133 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19609
Title: Особливості сучасної освітньої парадигми при підготовці менеджерів в аграрних ВНЗ Російської Федерації
Other Titles: Особенности современной образовательной парадигмы при подготовке менеджеров аграрных вузов Российской Федерации
Peculiarities of modern educational paradigm for the training of managers of higher agrarian educational institution of the Russian Federation
Authors: Каричковський, В. Д.
Keywords: Російська Федерація
вищий аграрний навчальний заклад
професійна підготовка
менеджер
інноваційна освітня політика
Российская Федерация
выше аграрное учебное заведение
профессиональная подготовка
инновационная образовательная политика
Russian Federation
higher agrarian educational institution
professional training
manager
innovative educational policy
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Каричковський, В. Д. Особливості сучасної освітньої парадигми при підготовці менеджерів в аграрних ВНЗ Російської Федерації / В. Д. Каричковський // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХІІІ (133). – С. 96-102.
Abstract: У статті здійснено теоретичний аналіз професійної підготовки менеджерів аграрної галузі у вищих навчальних закладах Російської Федерації, що є невід’ємним компонентом освітнього процесу. Зокрема, розкрито тенденцію сучасної освітньої парадигми до інноваційної політики у сфері освіти, пов’язаної з комп’ютеризацією освітнього простору та використанням сучасних технологій навчання. Підкреслено необхідність модернізації вищої аграрної освіти через розвиток неперервної освіти у фокусі формування та розвитку професійних компетенцій. При цьому акцентовано увагу на необхідності практично- орієнтованого підходу при підготовці фахівців до майбутньої професійної діяльності.
В статье осуществлен теоретический анализ профессиональной подготовки менеджеров аграрной отрасли в высших учебных заведениях Российской Федерации, что является неотъемлемым компонентом образовательного процесса. В частности, раскрыто тенденцию современной образовательной парадигмы инновационной политики в сфере образования, связанной с компьютеризацией образовательного пространства и использованием современных технологий обучения. Подчеркнута необходимость модернизации высшего аграрного образования через развитие непрерывного образования в фокусе формирования и развития профессиональных компетенций. При этом акцентировано внимание на необходимости практически-ориентированного подхода при подготовке специалистов к будущей профессиональной деятельности.
The article provides a theoretical analysis of the professional training of managers of the agrarian sector in higher educational institutions of the Russian Federation, which is an integral part of the educational process. In particular, the tendency of the modern educational paradigm of innovation policy in the field of education, connected with the computerization of the educational space and the use of modern technologies of education is revealed. The necessity of modernization of higher agricultural education through the development of continuous education in the focus of the formation and development of professional competencies is emphasized. At the same time, attention is focused on the need for a practically oriented approach in training specialists for future professional activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19609
Appears in Collections:Випуск 133

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karychkovskyi.pdf281.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.