DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19545
Title: Використання електронних засобів навчання при викладанні фахових дисциплін у ВНЗ
Authors: Неговський, І. В.
Keywords: електронні засоби
навчальний процес
професійна підготовка
комп’ютерні технології
інтерес
комунікація
анімація
электронные средства
учебный процесс
профессиональная подготовка
компьютерные технологии
интерес
коммуникация
анимация
electronic
educational process
training
computer technology
interest
communication
animation
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Неговський, І. В. Використання електронних засобів навчання при викладанні фахових дисциплін у ВНЗ / І. В. Неговський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 8. - С. 61-65.
Abstract: У статті розкрито особливості використання електронних засобів навчального призначення, які дозволяють підвищити ефективність навчального процесу та дають можливість створити такі умови, коли всі студенти залучаються до активної, творчої навчальної діяльності,а також до самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї. Встановлено, що в умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору електронні засоби навчання все частіш стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Їх використання в галузі освіти дозволяє підвищити якість засвоєння навчального матеріалу і відкриває великі можливості для вдосконалення процесу навчання за рахунок зміни рівня індивідуалізації і диференціації навчання, сприяє організації особистісно-орієнтованого навчання. Виявлено також, що при підвищеному темпі навчання мобілізуються внутрішні резерви студента, і приводиться в дію цілий ряд механізмів, спрямованих на подолання виниклих труднощів. Відбувається перебудова способу діяльності. Адже електронні засоби навчання, відкривають нові шляхи організації навчального процесу, активізації навчання, розвитку навичок самостійної роботи й творчих здібностей студентів.
В статье раскрыты особенности использования электронных средств учебного назначения, которые позволяют повысить эффективность учебного процесса и дают возможность создать такие условия, когда все студенты привлекаются к активной, творческой учебной деятельности, а также к самообучению, самореализации, учатся сотрудничать, критически мыслить, анализировать, выражать и отстаивать собственные мысли и идеи. Установлено, что в условиях формирования открытого информационно-образовательного пространства электронные средства обучения все чаще становятся неотъемлемым атрибутом учебного процесса. Их использование в области образования позволяет повысить качество усвоения учебного материала и открывает большие возможности для совершенствования процесса обучения за счет изменения уровня индивидуализации и дифференциации обучения, способствует организации личностно-ориентированного обучения. Выявлено также, что при повышенном темпе обучения мобилизуются внутренние резервы студента, и приводится в действие целый ряд механизмов, направленных на преодоление возникших трудностей. Происходит перестройка способа деятельности. Ведь электронные средства обучения, открывают новые пути организации учебного процесса, активизации обучения, развития навыков самостоятельной работы и творческих способностей студентов.
The article reveals peculiarities of using electronic means of educational purposes, which will improve the effectiveness of the educational process and make it possible to create an environment where all students are involved in active and creative learning activities, as well as for self-learning, self-realization, learning to work together, to think critically, analyze, express and to defend their own thoughts and ideas. It was found that during the formation of an open information-educational space of e-learning tools are increasingly becoming an inherent part of the learning process. Their use in the field of education can improve the quality of learning and opens up great opportunities for the improvement of the learning process by changing the level of individualization and differentiation of learning organization promotes student-centered education. It was also revealed that the increased pace of learning mobilizes internal resources of the student, and there are driven a number of mechanisms aimed at overcoming the encountered difficulties There is a change in a way of restructuring activities. After all, e-learning opens up new ways of organizing the learning process, activation of training, development of independent work skills and creative abilities of students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19545
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nehovsky.pdf270.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.