DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19530
Title: Зміст підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії як об’єкт проектування
Authors: Андрощук, І. В.
Keywords: зміст
підготовка
вчитель трудового навчання та технологій
педагогічна взаємодія
содержание
подготовка
учитель трудового обучения и технологий
педагогическое взаимодействие
проектирование
проектування
content
training
teacher of handicraft and technologies
pedagogical interaction
planning
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Андрощук, І. В. Зміст підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії як об’єкт проектування / І. В. Андрощук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 8. - С. 8-12.
Abstract: В статті акцентовано увагу на важливості проектування змісту підготовки фахівців як педагогічній проблемі. Проаналізовано сучасні підходи до компонентів побудови змісту освіти. Визначено, що основними компонентами побудови змісту підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії є: джерела змісту; чинники, що впливають на зміст освіти; принципи добору змісту освіти, критерії визначення конкретного змісту навчального матеріалу; методи добору змісту навчального предмету. Розкрито зміст професійної підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії як цілісної системи, яка включає ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний і творчий компоненти та забезпечує формування готовності до педагогічної взаємодії. Проаналізовано дослідження щодо виділяння рівнів освіти. На основі узагальнення розглянуто проектування змісту освіти майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії на чотирьох рівнях: рівень освітньо-професійної програми; рівень навчальних планів; рівень навчальної програми дисципліни; рівень навчальної теми. Відображено вимоги до проектування змісту на кожному з визначених рівнів.
В статье акцентировано внимание на важности проектирования содержания подготовки специалистов как педагогической проблеме. Проанализированы современные подходы к компонентам построения содержания образования. Определено, что основными компонентами построения содержания подготовки будущих учителей трудового обучения и технологий к педагогическому взаимодействию являются: источники содержания; факторы, влияющие на содержание образования; принципы отбора содержания образования, критерии определения конкретного содержания учебного материала; методы отбора содержания учебного предмета. Раскрыто содержание профессиональной подготовки будущих учителей технологии к педагогическому взаимодействию как целостной системы, включающей ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный и творческий компоненты и обеспечивающей формирование готовности к педагогическому взаимодействию. Проанализированы исследования где изучалась проблема выделения уровней образования. На основе обобщения рассмотрено проектирование содержания образования будущих учителей трудового обучения и технологий к педагогическому взаимодействию на четырех уровнях: уровень образовательно-профессиональной программы; уровень учебных планов; уровень учебной программы дисциплины; уровень учебной темы. Отражены требования к проектированию содержания на каждом из определенных уровней.
The article focuses attention on the importance of planning the content of specialist training as a pedagogical problem. Modern approaches to the components of the structure of education content are analyzed. The sources of content; factors that affect the content of education; principles of selection of the content of education, the criteria of defining the specific content of teaching material; the methods of selection of a subject content are defined as the main components of the content of training of future teachers of handicraft and technologies for pedagogical interaction. The content of professional training of future teachers of technologies for pedagogical interaction as a comprehensive whole that includes motivation-value, cognitive, activity, personality and creative components and ensures formation of readiness to pedagogical interaction is examined. Research into distinguishing education levels is analyzed. On the basis of generalization the article presents planning the content of training of future teachers of handicrafts and technologies for pedagogical interaction on the following levels: the level of an educational-professional program; the level of a syllabus; the level of a subject curriculum; the level of a learning topic. The requirements to planning the content on each level are presented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19530
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androshchuk I. V.pdf283.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.