Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Конструктивістські підручники з аглійської мови для професійних цілей : варіанти побудови

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Тарнопольський, О. Б.
dc.contributor.author Кабанова, М. Р.
dc.date.accessioned 2018-06-06T10:52:32Z
dc.date.available 2018-06-06T10:52:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Тарнопольський, О. Б. Конструктивістські підручники з аглійської мови для професійних цілей : варіанти побудови / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 149-157. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19480
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду варіантів конструктивістського підходу до створення підручників з англійської мови для професійних цілей. Під конструктивістським підходом розуміється така побудова навчального процесу, в якій опанування студентами мовним матеріалом і навичками та вміннями іншомовного спілкування відбувається здебільшого мимовільно через участь у специфічних (експерієнційних) видах навчальної діяльності. Вони моделюють професійну діяльність і професійну комунікацію в ній, що здійснюється цільовою мовою. В роботі аналізуються чотири варіанти розроблених конструктивістських підручників, які базуються на експерієнційних видах навчальної діяльності. ua
dc.description.abstract Статья посвящена рассмотрению вариантов конструктивистского подхода к созданию учебников по английскому языку для профессиональных целей. Под конструктивистским подходом подразумевается такое построение учебного процесса, в котором овладение студентами языковым материалом, навыками и умениями иноязычного общения осуществляется в основном непроизвольно путем участия в специфических (экспериенциальных) видах учебной деятельности. Они моделируют профессиональную деятельность и профессиональную коммуникацию в ней на целевом языке. В работе анализируются четыре варианта разработанных конструктивистских учебников, которые базируются на экспериенциальных видах учебной деятельности. ua
dc.description.abstract The article is devoted to discussing the variants of the constructivist approach to creating textbooks of English for professional purposes. The constructivist approach means such a design of the teaching/learning process in which students gain command of the language material and target communication skills mostly involuntarily through participating in specific (experiential) learning activities. They model professional activities and professional communication in them in the target language. The paper analyzes four variants of constructivist textbooks based on experiential learning activities. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject підручники з англійської мови для професійних цілей ua
dc.subject конструктивістський підхід ua
dc.subject види експерієнційної навчальної діяльності ua
dc.subject варіанти конструктивістських підручників ua
dc.subject учебники по английскому языку для профессиональных целей ua
dc.subject конструктивистский подход ua
dc.subject виды экспериенциальной учебной деятельности ua
dc.subject варианты конструктивистских учебников ua
dc.subject textbooks of English for professional purposes ua
dc.subject constructivist approach ua
dc.subject experiential learning activities ua
dc.subject variants of constructivist textbooks ua
dc.subject.classification 378.016:811.111(075.8) ua
dc.title Конструктивістські підручники з аглійської мови для професійних цілей : варіанти побудови ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics