DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 58 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19480
Title: Конструктивістські підручники з аглійської мови для професійних цілей : варіанти побудови
Authors: Тарнопольський, О. Б.
Кабанова, М. Р.
Keywords: підручники з англійської мови для професійних цілей
конструктивістський підхід
види експерієнційної навчальної діяльності
варіанти конструктивістських підручників
учебники по английскому языку для профессиональных целей
конструктивистский подход
виды экспериенциальной учебной деятельности
варианты конструктивистских учебников
textbooks of English for professional purposes
constructivist approach
experiential learning activities
variants of constructivist textbooks
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тарнопольський, О. Б. Конструктивістські підручники з аглійської мови для професійних цілей : варіанти побудови / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 149-157.
Abstract: Стаття присвячена розгляду варіантів конструктивістського підходу до створення підручників з англійської мови для професійних цілей. Під конструктивістським підходом розуміється така побудова навчального процесу, в якій опанування студентами мовним матеріалом і навичками та вміннями іншомовного спілкування відбувається здебільшого мимовільно через участь у специфічних (експерієнційних) видах навчальної діяльності. Вони моделюють професійну діяльність і професійну комунікацію в ній, що здійснюється цільовою мовою. В роботі аналізуються чотири варіанти розроблених конструктивістських підручників, які базуються на експерієнційних видах навчальної діяльності.
Статья посвящена рассмотрению вариантов конструктивистского подхода к созданию учебников по английскому языку для профессиональных целей. Под конструктивистским подходом подразумевается такое построение учебного процесса, в котором овладение студентами языковым материалом, навыками и умениями иноязычного общения осуществляется в основном непроизвольно путем участия в специфических (экспериенциальных) видах учебной деятельности. Они моделируют профессиональную деятельность и профессиональную коммуникацию в ней на целевом языке. В работе анализируются четыре варианта разработанных конструктивистских учебников, которые базируются на экспериенциальных видах учебной деятельности.
The article is devoted to discussing the variants of the constructivist approach to creating textbooks of English for professional purposes. The constructivist approach means such a design of the teaching/learning process in which students gain command of the language material and target communication skills mostly involuntarily through participating in specific (experiential) learning activities. They model professional activities and professional communication in them in the target language. The paper analyzes four variants of constructivist textbooks based on experiential learning activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19480
Appears in Collections:Випуск 58

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarnopolsky_Kabanova.pdf336.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.