DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 22 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19416
Title: Методологічна основа сучасних політологічних досліджень політичної корупції
Authors: Кушнарьов, І. В.
Keywords: політична корупція
політичні інститути
методологія
неоінституціоналізм
political corruption
political institutions
methodology
new institutionalism
политическая коррупция
политические институты
методология
неоинституционализм
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кушнарьов, І. В. Методологічна основа сучасних політологічних досліджень політичної корупції / І. В. Кушнарьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 22. – С. 30-35.
Abstract: У статті неоінституціоналізм визначений як оптимальна методологія дослідження проблематики політичної корупції. Доведено, що функціональний апарат методології неоінституціоналізму може використовуватися для вивчення неформальних інститутів, корупційних процесів, інституційних конфліктів тощо. Звернено увагу на гнучкість неоінституціоналізму, здатність його інструментарію вивчати динамічні, мінливі політичні процеси. Підкреслено, що політична корупція неодмінно зумовлює неформальну інституціоналізацію, деградацію державних інститутів. Доведено двосторонній зв’язок: політична корупція впливає на діяльність політичних інститутів, а політичні інститути спроможні впливати на рівень корупції (толерувати їй або ж викорінювати).
In the article, new institutionalism is defined as an optimal methodology for investigating the problems of political corruption. It is proved that the functional apparatus of the methodology of new institutionalism can be used to study informal institutions, corruption processes, institutional conflicts, etc. Attention is paid to the flexibility of new institutionalism, the ability of its instruments to study dynamic, changing processes. It is emphasized that political corruption inevitably leads to informal institutionalization, degradation of state institutions. Two-way communication is proved: political corruption influences the activities of political institutions, and political institutions are able to influence the level of corruption (refers to the veiled tolerant to it or eradicated).
В статье неоинституционализм определен как оптимальная методология для исследования проблематики политической коррупции. Доказано, что функциональный аппарат методологии неоинституционализма может использоваться для изучения неформальных институтов, коррупционных процессов, институциональных конфликтов и т. п. Обращено внимание на гибкость неоинституционализма, способность его инструментария изучать динамические, меняющиеся процессы. Подчеркнуто, что политическая коррупция непременно ведет к неформальной институционализации, деградации государственных институтов. Доказано двустороннюю связь: политическая коррупция влияет на деятельность политических институтов, а политические институты способны влиять на уровень коррупции (относится завуалировано толерантно к ней или искоренять).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19416
Appears in Collections:Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushnarev, I..pdf284.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.