DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19285
Title: Структурні та функціональні компоненти професійно-педагогічної компетентності вчителя фізичного виховання
Authors: Степанченко, Н. І.
Магльований, А. В.
Keywords: вчителі фізичного виховання
зміст діяльності
структура професійної компетентності
функціональні компоненти професійно-педагогічної компетентності
професійна підготовка
учителя физического воспитания
содержание деятельности
структура профессиональной компетентности
функциональные компоненты профессионально-педагогической компетентности
профессиональная подготовка
physical education teachers
content of activity
structure of professional competence
functional components of professional and pedagogical competence
professional training
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Степанченко, Н. І. Структурні та функціональні компоненти професійно-педагогічної компетентності вчителя фізичного виховання / Н. І. Степанченко, А. В. Магльований // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 319-324.
Abstract: В статті розкривається сутність педагогічної діяльності вчителя фізичного виховання; подана структура професійної компетентності, котра дозволяє визначити зміст професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: загальна психолого-педагогічна, фізкультурно-спортивна, соціально-педагогічна компетентність учителя фізичного виховання, навчально-методична із предмета «Фізична культура», індивідуально-особистісна компетентності; визначені та обґрунтовані функціональні компоненти професійно-педагогічної компетентності, до яких належать: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, конструювально-проектувальний, організаційно-управлінський, операційно- технологічний, аналітико-рефлексивний, що будуються на ґрунті загальнонаукових, загальнопрофесійних і професійно орієнтованих (теоретичних і практичних) дисциплін шляхом взаємозв’язку та інтеграції психолого-педагогічної та фізкультурно-спортивної підготовок.
В статье раскрывается сущность педагогической деятельности учителя физического воспитания; представлена структура профессиональной компетентности, которая позволяет определить содержание профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов: общая психолого-педагогическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая компетентность учителя физического воспитания, учебно-методическая по предмету «Физическая культура», индивидуально-личностная компетентности; определены и обоснованы функциональные компоненти профессионально-педагогической компетентности, к которым относятся: мотивационно-ценностный, когнитивный, конструктивно-проектный, организационно-управленческий, операционно-технологический, аналитико-рефлексивный, которые базуються на основе общенаучных, общепрофессиональных и профессионально ориентированых (теоретических и практических) дисциплин путем взаимосвязи и интеграции психолого-педагогической и физкультурно-спортивной подготовок.
The aim of the article is to determine structural and functional components of professional and pedagogical competence of the physical education (PE) teacher. The structure if professional competence is proposed which allows determining the content of the professional pedagogical training of the future specialists and consists of following components: general psychological and pedagogical, physical and sportive, social and pedagogical competence of the PE teacher, learning and methodological from the subject “Physical Culture”, individual and personal competence. Forming of these competencies provides appropriate training of the teacher to the qualification demands and his/her ability/readiness to fulfill projecting, diagnostic and forecasting, learning and developmental, health improving and prophylaxis, methodological, educational, communicative, organizational and pedagogical, health saving, controlling (evaluating), monitoring, physically educating and other activities. In the process of professional training in the high educational facilities, the complex of competencies is formed that is integrating into professional and pedagogical competence of the future teacher. Functional components of the professional pedagogical competence of the PE teacher were determined, explained and analyzed as following: motivational and axiological, cognitive, constructive and projective, organizational and managerial, operational and technological, analytical and reflexive. The analysis of the functional components of psychological pedagogical competence of the PE teacher gives reasons to state that they are built on the basis of general scientific, general professional and professional oriented (theoretical and practical) disciplines by interconnection and integration of psychological pedagogical and physical sportive training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19285
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanchenko_ Mahlovanyy.pdf386.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.