DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1916
Title: Педагогічні умови виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів
Authors: Яшник, Світлана Валеріївна
Keywords: статеве виховання
статева ідентифікація
статева соціалізація
статеворольові стереотипи
культура міжстатевих стосунків
sexual upbringing
sex identification
sexual socialization
sex stereotypes
culture of intersexual relations
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Яшник, Світлана Валеріївна. Педагогічні умови виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / С. В. Яшник ; наук. кер. В. І. Стахневич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена процесу виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів. Здійснено аналіз філософських, соціологічних і психолого-педагогічних джерел з проблеми дослідження; розкрито сутність і структуру культури міжстатевих стосунків студентів; визначено критерії вихованості культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів; виявлено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність комплексу педагогічних умов виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів. Дослідження підтвердило соціальну й психологофізіологічну обґрунтованість інтересів і потреб юнацтва в оволодінні моральними основами культури міжстатевих стосунків відповідно з віковими особливостями. У представленому дисертаційному дослідженні створена цілісна система організації виховання культури міжстатевих стосунків студентської молоді у вищих навчальних закладах. Запропоновані матеріали можуть бути використані наставниками студентських груп, викладачами, працівниками відділів виховної роботи та студентських справ закладів освіти І – ІV рівнів акредитації, у системі післядипломної освіти вчителів, соціальними службами, а також громадськими організаціями.
The Candidate of Pedagogy degree dissertation at the specialty 13.00.07. – Theory and methods of upbringing. – National M. Dragomanov Pedagogical University. – Kyiv, 2006. The dissertation is dedicated to the process of intersexual culture upbringing in students of higher educational establishments. The analysis is made on the basis of philosophical, sociological, physiological and pedagogical sourses from the problem of research; the essence and structure of culture of students intersexual relations are shown; the criteria of upbringing of culture of students intersexual relations of higher educational establishments are defined Efficiency of a set of pedagogical conditions of upbringing of culture of students intersexual relations in higher educational establishments is dedicated, theoretically approved and tested. Research has proved social, psychological and physiological validity of interests and needs of youth in mastering moral basis of intersexual culture relations in accordance with the age peculiarities. The whole system of organisations of upbringing of culture of students intersexual relations of higher educational establishments is shown in the dissertation. Research results can be used by pedagogues, psychologists, student group instructors and students of educational establishments of I-IV levels of acceditation, in the system of post diploma education, social services and also by civil organizations.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/1916
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yashnyk.pdf381.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.