DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18764
Title: Соціально-побутове становище робітничого населення Київщини в умовах промислової модернізації 1920-30-х рр. ХХ ст.
Authors: Гуменюк, Вікторія Вікторівна
Keywords: рівень життя
модернізація
побут
робітники
підприємства
quality of life
modernization
life
workers
enterprises
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гуменюк, В. Соціально-побутове становище робітничого населення Київщини в умовах промислової модернізації 1920-30-х рр. ХХ ст. / В. Гуменюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 14. - С. 66-75.
Abstract: Проаналізовано зміни у суспільному житті виробничих верств населення Київщини, рівень життя, матеріальне забезпечення, житлово-побутові умови. Охарактеризовано відносини між владою та суспільством, їх наслідки для добробуту робітників, в умовах модернізації промисловості. Розглянуто можливі причини важкого соціально-матеріального становища населення, шляхи їх розв’язання, крізь призму проблем господарського розвитку країни в цілому. Розглядаючи неп як найкращу можливість відбудови економіки, адже він дозволяв відбуватись позитивним зрушенням у забезпеченні робітників, дійшли до висновку, що становище робітників на підприємствах, які працювали на забезпечення ринку було краще, ніж на збиткових, де існували труднощі з виплатою заробітної плати. Поставлено за мету розглянути та охарактеризувати основні принципи ведення промислової модернізації, як цей процес відображався на пересічних громадянах, робітниках, узагальнення результатів проведення масової модернізації в умовах нової економічної політики. Взято за завдання розгляд та характеристика ментальності населення в період модернізації промисловості, побут, матеріальне становище та вплив нової економічної політики на соціальну сферу життя робітників Київщини в умовах форсованої індустріалізації. Відмічено, що прискорена індустріалізація країни в цілому, боротьба за виконання встановлених планів, модернізація промислових підприємств негативно вплинули на добробут робітників. Щодня вони боролись із тяжкими умовами праці, безробіттям, невчасними виплатами зароблених коштів, в поєднанні із нестачею продуктів та житловою кризою.
It analyses the changes in the social life of industrial sectors of the population of Kyiv region, living standards, procurement, housing and living conditions. Characterized power relations to society, their implications for the welfare of workers in the modernization of industry. The possible causes severe social and material conditions of the population, theirsolutions, in the light of the problems of economic development of the country. Considering the NEP as the best chance of rebuilding the economy, because it allowed the positive changes take place to ensure workers have come to the conclusion that the situation of workers icompanies working to ensure the market was better than losing, where there were difficulties with payment of wages. A target examines and describe the basic principles of industrial modernization, a process shown to ordinary citizens, workers, summarizing the results of the massive modernization in the new economic policy. Taken by job description review and mentality of the population during the industrial upgrading, life, financial situation and the impact of the new economic policy on social life of workers of the Kiev region in terms of forced industrialization. It was noted that the rapid industrialization of the country as a whole, the struggle for the fulfillment of stated plans for modernization of industrial enterprises adversely affected the wellbeing of workers. Every day they struggled with severe conditions, unemployment, untimely payment of earnings, combined with a lack of food and housing crisis.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18764
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gumeniuk.pdf298.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.