DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18761
Title: Історія становлення продподаткових органів Київщини в засобах відомчої періодики (1919-1922 рр.)
Authors: Даниленко, Святослав Вікторович
Keywords: Наркомпрод
продподаткові органи
періодика
продподаток
продподаткові органи
воєнний комунізм
Narkomprod
tax in kind
food tax
periodicals
food tax agencies
war communism
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Даниленко, С. Історія становлення продподаткових органів Київщини в засобах відомчої періодики (1919-1922 рр.) / С. Даниленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 14. - С. 24-46.
Abstract: На основі аналізу ряду регіональних видань висвітлюється історія становлення продподаткових органів Київщини в засобах відомчої періодики 1919 – 1922 рр. Розкривається значення відомчої «наркомпродівської» періодики для вивчення суперечливих процесів переходу від «воєнного комунізму» до нової економічної політики. Домінантним є не фактологічний, а джерельно-інституційний підхід. Відповідно здійснено виявлення інтенсивності публікацій за проблемно-тематичним принципом, вичерпності інформації, поєднання авторських матеріалів і загально редакційних, варіативного моделювання локальних і республіканських подій. Виділяється історично-інформативна складова обраного джерела, показана його унікальність і репрезентативність. Історичний матеріал, виявлений у газетах і бюлетенях, подається кількома тематичними групами: нормативно-правові акти, офіційно-розпорядчі матеріали, авторські статті наркомпродівської номенклатури, матеріали нарад, з’їздів працівників продорганів Київщини, історично-довідкова інформація про створення та діяльність продорганів за п’ять років, поточна інформація про щоденну роботу. Виклад їх у хронологічній послідовності відтворює фактологічний аспект історії становлення та функціонування локальної складової Наркомпроду УСРР. Відзначаючи вагому інформаційну репрезентативність відомчої періодичної преси системи Наркомпроду УСРР, автор підкреслює, що вона охоплювала фактично усі структурно-функціональні підрозділи системи продорганів Київщини, фіксувала еволюційні стадії її реорганізації, подавала широку нормативно-правову базу. Поєднання регіонального підходу з інформаційним джерелом дозволило простежити історію становлення та функціонування продорганів на Київщині у 1919 – 1922 рр., які відчули на собі інерцію впливу Наркомпроду РСФРР, специфіку Міністерства продовольства УНР, перехід від «воєнного комунізму» до так званої державно-економічної лібералізації у формі продподатку, виявити економічно-адміністративну пріоритетність продподатку.
Based on the analysis of a number of regional publications the author highlights the historical establishment of the nature of the tax authorities of Kyiv region in the department’s special periodicals in 1919 – 1922. The paper reveals the importance of "Narkomprod" department periodicals for studying the controversial processes of transition from "war communism" to the new economic policy. In this case a factual approach is not dominant therefore the author detects the intensity of publications by “problem and theme” principle, a completeness of information, a combination of general and copyrighted written matters, variable modeling of local and republic-sized events. The historical part of the source shows its uniqueness and representativeness. The historical material found in newspapers and newsletters, is served in several thematic groups: regulations, official administrative materials, original “Narkomprod” articles, materials, conference materials, congresses of the “prod” (supply)-agencies of Kyiv region, historical and background information about the establishment and activity “prod”-agencies during five years. Presenting them in chronological order reflects the factual aspect of the history of formation and functioning of the local component of “Narkomprod” in Ukrainian SSR. The author emphasizes a significant information value of department-specific periodicals of “Narkomprod” in Ukrainian SSR, that covered nearly all structural and functional units of the system “prod”-agencies in Kyiv region. The periodicals described a state of its reorganization, and submitted its legal framework. The combination of a regional approach to the source of information made possible to trace the history of formation and functioning “prod”-agencies in Kyiv region in 1919-1922; the influence of “Narkomprod” of RSFSR, a Ministry of Food of UNR; the transition from the "war communism" to so-called publiceconomic liberalization in a form of a tax in kind; to identify economic and administrative priorities of food tax.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18761
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danylenko.pdf370.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.