DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 6 (51) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18734
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМалихіна, О. А.-
dc.date.accessioned2018-04-26T07:54:14Z-
dc.date.available2018-04-26T07:54:14Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationМалихіна, О. А. Дослідження когнітивного компоненту в структурі самоповаги студентів / О. А. Малихіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 6 (51). - С. 249-257.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18734-
dc.description.abstractУ статті розглянуто особливості когнітивного компоненту самоповаги у студентської молоді. Розкрито феномен самоповаги особистості в контексті дослідження свідомості та самосвідомості як центральних утворень у психічному житті особистості. Зазначено, що категорія самоповаги розглядається у взаємозв’язку з самооцінкою, самосвідомістю, почуттям власної гідності, моральною вихованістю. На основі теоретичного аналізу запропоновано структурну модель самоповаги в студентському віці, що включила в себе наступні компоненти: когнітивний, який характеризується уявленням про самого себе та самооцінкою заснованою на самопізнанні в процесі різноманітної діяльності та взаємодії з іншими людьми; емоційно-ціннісний, який включає позитивні емоції, почуття та сенсоутворювальні мотиви, що стають основою загальної життєвої установки щодо себе; поведінковий, який визначається діями або планами дій щодо самого себе. Наголошено, що студентський вік є важливим щодо умов формування у молодої людини нового типу ставлення до себе, заснованого на переході від окремих самооцінок до загальної та цілісної, який стався на попередніх етапах розвитку. В якості дослідницького завдання була зроблена спроба оцінити когнітивний компонент самоповаги в студентському віці, критеріями якого виступили: повнота розуміння студентами сутності самоповаги, повнота уявлення про самого себе, самооцінка, оцінка здатності здійснювати певні конкретні дії, здібність до самопізнання в процесі взаємодії з іншими людьми. Було визначено рівні прояву цього компоненту.ua
dc.description.abstractВ статье рассмотрено особенности когнитивного компонента самоуважения у студенческой молодежи. Раскрыт феномен самоуважения личности в контексте исследования сознания и самосознания как центральное образование в психической жизни личности. Замечено, что категория самоуважения рассматривается в связи с самооценкой, самосознанием, чувством собственного достоинства, моральной воспитанностью. На основе теоретического анализа автором было предложено структурную модель самоуважения в студенческом возрасте, которая содержит следующие компоненты: когнитивный, который характеризуется представлением о самом себе и самооценкой основанной на самопознании в процессе разнообразной деятельности и взаимодействия с другими людьми; эмоционально-ценностный, который включает положительные эмоции, чувства и смыслообразующие мотивы, становящиеся основой общей жизненной установки по отношению к себе; поведенческий, который определяется действиями или планами действий в отношении самого себя. Отмечено, что студенческий возраст является важным относительно условий формирования у молодого человека нового типа отношения к себе, основанного на переходе от отдельных самооценок к общей и целостной, произошедшего на предыдущих этапах развития. В качестве исследовательской задачи была предпринята попытка оценить когнитивный компонент самоуважения в студенческом возрасте, критериями которого выступили: полнота понимания студентами сущности самоуважения, полнота представления о самом себе, самооценка, оценка способности осуществлять определенные конкретные действия, способность к самопознанию в процессе взаимодействия с другими людьми. Было определено уровни проявления этого компонента.ua
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of the peculiarities of the cognitive component of self-esteem among students' youth. It is revealed the phenomenon of personality’s self-respect within the context of research of consciousness and self-consciousness as the central formations within the mental life of the personality. It is underlined that the category of the self-respect is analyzed in the interconnection with the self-esteem, self-consciousness, with the feeling of the own dignity, with the moral education. According to the foundation of the theoretical analysis the author has proposed the structural model of the self-respect during the student’s age. This model includes such components: cognitive which is characterized by the notion about himself; by the self-esteem (based on the self-knowledge during the process of different action and interaction with other people). Another component is the emotional-value which includes positive emotions, feelings and sense-creating motives, which become the foundation of the general attitude to oneself. Another component is the behavioral which is determined by the actions and by some plans which are connected with the personality. The author makes the stress on the fact that the student’s age is very important for the conditions of formation of the new type of the attitude of the personality to itself. This is grounded by the transfer from the certain self-esteems to the general and integrated one (which has happened at previous stages of the development). As the research task, it was made an effort to esteem the cognitive component during the students’ age. There are such criteria of this component: fullness of understanding of essence of the self-respect by the students; fullness of the notion about himself, self-esteem; esteem of the ability to realize certain actions, ability to self-recognition during the process of interaction with other people. There are determined levels of manifestation of this component.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectсвідомістьua
dc.subjectсамосвідомістьua
dc.subjectсамооцінкаua
dc.subjectсамоповагаua
dc.subjectсамопізнанняua
dc.subjectстудентський вікua
dc.subjectкогнітивний компонент самоповагиua
dc.subjectсознаниеua
dc.subjectсамосознаниеua
dc.subjectсамооценкаua
dc.subjectсамоуважениеua
dc.subjectсамопознаниеua
dc.subjectстуденческий возрастua
dc.subjectкогнитивный компонент самоуваженияua
dc.subjectthe consciousnessua
dc.subjectthe self-consciousnessua
dc.subjectthe self-esteemua
dc.subjectthe self-respectua
dc.subjectthe self-knowledgeua
dc.subjectthe students’ ageua
dc.subjectthe cognitive componentua
dc.subjectthe component of the self-respectua
dc.subject.classification159.923.2ua
dc.titleДослідження когнітивного компоненту в структурі самоповаги студентівua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 6 (51)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malykhina.pdf352.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.