DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18587
Title: Методика формування співацьких здібностей старшокласників у гуртковій діяльності
Authors: Шень Цзіньге
Keywords: методика
співацькі здібності старшокласників
гурткова робота
компонентна структура
ефективність навчання
методика
певческие способности старшеклассников
кружковая работа
компонентная структура
эффективность обучения
methodology
singing abilities of senior pupils
circle work
component structure
learning efficiency
Issue Date: 2017
Citation: Шень Цзіньге. Методика формування співацьких здібностей старшокласників у гуртковій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02 / Шень Цзіньге ; [Наук. кер. А. Г. Болгарський] ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена теоретично-експериментальному дослідженню проблеми формування співацьких здібностей старшокласників у гуртковій роботі. Виокремлено психолого-педагогічні особливості учнів старшого шкільного віку, підкреслено значення занять у вокальному гуртку, що є шляхом для реалізації творчого потенціалу старшокласників. Розроблена компонентна структура співацьких здібностей старшокласників, що охоплює: мотиваційний компонент, який дозволяє визначити ступінь прагнення старшокласників до розвитку власних співацьких здібностей і міру їх зацікавленості вокальним мистецтвом; компетентнісний компонент, що виражає міру володіння вокально-технічними й художньо-виконавськими навичками; творчо-оцінювальний компонент, який охоплює сформованість умінь старшокласників діагностувати власний співацький голос й голоси інших виконавців. Впроваджено розроблену методику формування співацьких здібностей старшокласників складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів навчання: інформаційно-спонукального, когнітивно-оцінного, творчо-виконавського, коригувально-конструктивного. На кожному етапі формувального експерименту було чітко сформовано мету, підібрано відповідні методи організації навчальної діяльності учнів і забезпечувався зв’язок та взаємопроникнення усіх напрямків роботи з формування співацьких здібностей старшокласників. Якісний та кількісний аналіз результатів експериментальної роботи, їх статистична обробка підтвердили ефективність розробленої методики формування співацьких здібностей старшокласників.
Диссертация посвящена теоретико-экспериментальному исследованию проблемы формирования певческих способностей старшеклассников в кружковой работе. Выделены психолого-педагогические особенности учащихся старшего школьного возраста, подчеркнуто значение занятий в вокальном кружке, которые являются путем для реализации творческого потенциала старшеклассников. Разработанная компонентная структура певческих способностей старшеклассников, которая включает: мотивационный компонент, что позволяет определить степень стремления старшеклассников к развитию собственных певческих способностей и меру их заинтересованности вокальным искусством; компетентностный компонент, выражающий степень владения вокально-техническими и художественно-исполнительскими навыками; творческо-оценочный компонент, который охватывает сформированность умений старшеклассников диагностировать собственный певческий голос и голоса других исполнителей. Введрена разработанная методика формирования певческих способностей старшеклассников, которая состоит из четырех взаимосвязанных этапов обучения: информационно-побудительного, когнитивно-оценочного, творчески-исполнительского, корректирующего- конструктивного. На каждом этапе формирующего эксперимента была четко сформирована цель, подобраны соответствующие методы организации учебной деятельности учащихся и обеспечивалась связь и взаимопроникновение всех направлений работы по формированию певческих способностей старшеклассников. Качественный и количественный анализ результатов экспериментальной работы, их статистическая обработка подтвердили эффективность разработанной методики формирования певческих способностей старшеклассников.
The thesis is devoted to the theoretical and experimental investigation of the problem of the formation of singing abilities of high school students in the circle work. Psychological and pedagogical peculiarities of pupils of the senior school age are singled out, the importance of classes in the vocal circle is emphasized, which are the way to realize the creative potential of high school students. The developed component structure of singing abilities of high school students, which includes: a motivational component that allows to determine the degree of aspiration of high school students for the development of their own singing abilities and the degree of their interest in vocal art; Competence component, expressing the degree of possession of vocal-technical and artistic-performing skills; a creative-evaluative component that encompasses the formation of the skills of high school students to diagnose their own singing voice and the voices of other performers. The developed technique of formation of singing abilities of senior pupils is introduced, which consists of four interrelated stages of training: informationmotivational, cognitive-evaluative, creative-performing, corrective-constructive. At each stage of the formative experiment, the goal was clearly formed, appropriate methods of organization of students' learning activities were selected and communication and interpenetration of all directions of work on the formation of singing abilities of high school students were ensured. Qualitative and quantitative analysis of the results of experimental work, their statistical processing confirmed the effectiveness of the developed methodology for the formation of singing abilities of high school students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18587
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shen_Jinge.pdf385.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.